3EF1 Trafikmängder

Gångtrafik

Gångtrafiksdata finns för vissa punkter och stråk i centrala staden. De flödesräkningar som hittills gjorts finns att hitta till höger på sidan. Frågor om trafikdata hänvisas till trafikkontorets kontaktperson, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Trafikmängder". 

Cykeltrafik

Trafikkontoret mäter cykeltrafik i ett antal fasta mätpunkter. Läs mer kring hur cykeltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten Trafik- och resandeutveckling som finns till höger på sidan. Trafikdata kan erhållas från trafikkontorets kontaktperson, se  12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Trafikmängder". 

Biltrafik

Antal fordon per dygn på Göteborgs gator redovisas på trafikkontorets hemsida (se länk till höger). Här finns diagram över trafikutvecklingen i Göteborg (5 olika snitt) samt uppgifter om trafikmängder på specifika gator. Läs mer kring hur biltrafiken utvecklats i Göteborg i rapporten Trafik- och resandeutveckling som finns till höger på sidan. Trafikdata kan erhållas från trafikkontorets kontaktperson, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Trafikmängder". 

Trafikkontoret utvecklar och förvaltar såväl makro- som mikromodeller för olika trafikslag. Modellerna beskriver trafiken idag samt för ett prognosår, 2035. Modellerna kan användas för att visa trafikflöden vid förändringar av infrastruktur eller exploatering, riktningsfördelning för trafik från ett område, svängandelar i korsningar mm, se 3EF5 Trafikmodeller och trafikprognoser

Resvaneundersökning

När man behöver ha mer detaljerade kunskaper om trafikanternas resvanor kan man genomföra en så kallad resvaneundersökning. En resvaneundersökning ger information om resmönster som till exempel färdmedelsval, start- och målpunkter och restider. Den insamlade informationen kan användas som beslutsunderlag för trafikplanering och för prognoser. Undersökningen designas utifrån geografiska områden, intressanta målpunkter eller andra aspekter av intresse. 

En övergripande resvaneundersökning gjordes senast 2014, se länk till höger på sidan. Undersökningen omfattade hela Göteborgsregionen. Under 2017 genomförs en ny resvaneundersökning som i likhet med den senaste resvaneundersökningen (2014) omfattar hela Göteborgsregionen. 

Trafikmängder i planeringsarbetet

För såväl utformning som miljöanalyser i detaljplaner behövs underlag i form av trafikmängder. Vilka trafikmängder som ska användas är olika beroende på ändamål. En utförligare beskrivning finns i ”Riktlinje för trafikmängder i planeringsarbetet inom trafikkontoret” till höger på sidan.

Trafikmängder för dimensionering av utformning

För att dimensionera den fysiska utformningen av en anläggning ska trafikmängder enligt aktuellt Trafikstrategiscenario för 2035 användas med tillägg för alstring från den aktuella exploateringen. För alstringsberäkning, se 3EF5 Trafikmodeller och trafikprognoser.

Om anläggningen ligger i närheten av Trafikverkets vägar ska Trafikverkets uppmätta trafikflöden användas för Trafikverkets väg tillsammans med Trafikverkets aktuella uppräkningstal.

Trafikmängder för miljöanalyser

Som underlag till bullerberäkningar och miljökvalitetsnormen för luftföroreningar ska dagens trafikmängder användas, till dessa ska adderas alstring från aktuell exploatering samt andra kända exploateringar som kan påverka trafikflödet i det aktuella området. För alstringsberäkning, se 3EF5 Resalstring.
Senast uppdaterad 2017-10-16