3BA1 Separering

Separeringsgraden har betydelse för gång- och cykeltrafikanternas säkerhet, trygghet och komfort. Vid nybyggnad bör separering mellan gående och cyklister eftersträvas med hänsyn till främst barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Möjligheter och behov av separering anpassat till den aktuella platsen behöver utredas från fall till fall. Separering kan ske på olika sätt beroende på situation, behov och plats. Separering mellan gångbana och cykelbana kan till exempel med hjälp av skiljelinje i avvikande material (till exempel en plattrad) eller en målad linje. Separering (mellan alla trafikslag) kan också ske med en bredare remsa (minst 0,5m), som till exempel gräsyta, trädrad eller plattyta. 

Vid samtliga separeringar ska gång- respektive cykelbana utmärkas med gång- respektive cykelsymboler. Läs mer om detta under Vägmarkering (3MA).

Separering cyklister - bil


VR (referenshastighet) 

Normal standard

Mindre god standard

70 eller mer

Se VGU

Se VGU

60

Cykelbana. Avskiljs med ca 1 m bred skyddsremsa (inklusive kantsten) och räcke mot biltrafiken.

Cykelbana. Avskiljs med 0,5 m bred skyddsremsa (inklusive kantsten) mot biltrafiken, räcke bör finnas. 

50

Cykelbana. Avskiljs med 0,5 m bred skyddsremsa mot biltrafiken (inklusive kantsten) 

Cykelbana.
Blandtrafik kan övervägas i lokalnät med
< 300 bilar/dimensionerande timme (dH) och där biltrafiken är hastighetssäkrad medfarthinder till max 30 km/h.

40

Cykelbana. Avskiljs med 0,5 m bred skyddsremsa mot biltrafiken (inklusive kantsten): Bilflöde >400 bilar/dH


Cykelbana.
Blandtrafik kan övervägas i lokalnät med < 300 bilar/dimensionerande timme (dH) och där biltrafiken är hastighetssäkrad med farthinder till max 30 km/h.

30

Blandtrafik. Biltrafiken hastighetssäkrad med farthinder till max 30 km/h.

 Blandtrafik


 Lågfartsområde

Blandtrafik. Biltrafiken hastighetssäkras via gaturummets totala utformning.
Blandtrafik. Biltrafiken hastighetssäkras via gaturummets totala utformning.

Hänsyn ska även tas till antal cyklister vid val av separeringsform.
Skyddsremsor upp till 1 m bredd plattsätts i normalfallet.

För mer information kring separering mellan biltrafik och oskyddade trafikanter i samband med korsningar hänvisas till avsnitt Korsningar (2F).

Separering gående - bil

VR (referenshastighet)   Normal standard  Mindre god standard
 70 eller mer Gångbana med stort avstånd från vägen. Se VGU.
  Se VGU. 
 60 Gångbana avskiljs med ca 1 m bred skyddsremsa (inklusive kantsten) och räcke mot biltrafiken.
Gångbana avskiljs med 0,5 m bred skyddsremsa (inklusive kantsten) mot biltrafiken, räcke bör finnas.
 50  Gångbana avskiljs med kantsten mot biltrafiken.
 Gångbana avskiljs med kantsten mot biltrafiken.
 40  Gångbana avskiljs med kantsten mot biltrafiken.
Gångbana avskiljs med kantsten ut mot biltrafik.
 
 30 Gångbana.
Lokalgata: gångbana på minst en sida av gatan


  Blandtrafik
 Lågfartsområde
 Blandtrafik med skyddad gångzon. . Biltrafiken hastighetssäkras via gaturummets totala utformning.
 Blandtrafik

Hänsyn ska även tas till antal gående vid val av separeringsform.
Skyddsremsor upp till 1 m bredd plattsätts i normalfallet.
I normalfallet utgår man får att ska det finnas gångbanor på båda sidor om en gata.
För mer information kring separering mellan biltrafik och oskyddade trafikanter i samband med korsningar hänvisas till avsnitt Korsningar (3F).

Separering gående - cyklister

Exempel på separeringsprinciper mellan cykel och fotgängare vid olika fotgängarflöden.

  Fotgängarflöde per timma (maxtimma)
 Nätklass 
Färre än 10 10-99 100-499 Fler än 500
 Pendlingscykelnät
Kombinerad gång- och cykelbana Avvikande material i skiljelinje mellan gångbana och cykelbana
Skiljeremsa eller avvikande material i skiljelinje mellan gångbana och cykelbana. Avvikande material på hela gångytan kan övervägas i centrala miljöer.
Skiljeremsa.
Avvikande material på hela gångytan kan övervägas i centrala/trånga miljöer.
 Övergripande  cykelnät
Kombinerad gång- och cykelbana Målad skiljelinje eller avvikande material i skiljelinje mellan gångbana och cykelbana
Skiljeremsa eller avvikande material i skiljelinje mellan gångbana och cykelbana. Avvikande material på hela gångytan kan övervägas i centrala miljöer.
Skiljeremsa eller avvikande material i skiljelinje mellan gångbana och cykelbana. Avvikande material på hela gångytan kan övervägas i centrala miljöer.

Val av avvikande material i skiljelinjen ska diskuteras med trafikkontorets projektledare och utformare. 

Skiljelinje i avvikande material kan utföras till exempel som en plattrad om 0,2- 0,25m, särskilt i mer centrala, tätare miljöer eller där många människor rör sig och det i övrigt är lämpligt beroende på plats, situation och behov.  Skiljelinje kan även utföras som målad linje, då främst på längre sträckor, vid låga gångflöden och där det i övrigt är lämpligt.
Ränndal som skiljelinje ska som regel undvikas av tillgänglighets- och olycksriskskäl.
En skiljeremsa är bredare än en skiljelinje  – ofta över 0,5 m – och kan exempelvis utgöras av en vegetationsyta.

 Senast uppdaterad 2018-04-16