3C Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

I svensk bygglagstiftning finns sedan många år krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I Plan- och bygglagen finns krav både på nybyggnad och ändring av allmänna platser avseende tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns även krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska åtgärdas retroaktivt i befintligt miljöer.Boverkets författningssamling innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur någon ska eller bör handla för att uppfylla kraven.  Nedan presenteras dessa föreskrifter, samt en checklista Trafikkontoret tagit fram som grundas på Boverkets föreskrifter.

  • BFS 2001:15 – ALM 2 ” Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader”
  • BFS 2011:13 – HIN 3” Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser”
  • Exempelsamling ”Enkelt avhjälpta hinder för Göteborgs stad”
  • Tillgänglighetsanalys – Planeringsverktyg vid om- och tillbyggnad för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar.
  • Checklista gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
  • TRAFIK FÖR ALLA - Trafikkontorets tillgänglighetsprogram

Ungefär var sjätte person i yrkesverksam ålder har något form av funktionsnedsättning. En åldrande befolkning bidrar också till att allt fler människor med funktionsnedsättningar finns i samhället. Att anpassa gatumiljön till människor med funktionsnedsättningar ställer höga krav på planering liksom markanvändning och detaljutformning. För planeringsfasen hänvisas till dokumentet Tillgänglighetsanalys, se länk till höger. För utformningsfrågor har tillgänglighetsaspekterna så långt det är möjligt arbetats in i respektive kapitel och standardritningar.Avvikelser från anvisningarna i Tekniska Handbok skall godkännas av ansvarig på trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Tillgänglighetsgranskning". Senast uppdaterad 2018-04-16

Senast uppdaterad 2018-04-16