3CA Trappa

Utformning av trappor i gatumiljö styrs av Boverkets föreskrifter för allmän platsmark, se länkning till aktuell lagstiftning till höger. Trappor skall utformas så att även personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert. Om det inte är möjligt att undvika anläggande av trappa skall den kompletteras med en alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda. Läs mer om detta under kapitlet Ramp (3CB)

Trappan ska förses med ledstång på båda sidor som utformas enligt kapitel Räcke/Ledstång (3CC). I utomhustrappor skall öppna trappor undvikas. Även tillfälliga trappor förses med så kallat sättsteg. Kontrastmarkering skall alltid beaktas och följa de anvisningar som beskrivs i kapitlet kontrastmarkeringar (3CD). Vid planering av trappor är de principer som beskrivs nedan viktiga att beakta förutom de måttkrav som anges i standardritning 6590.

För att minimera risken för att snubbla bör trappor utföras med likformiga steg och ha fler än två steg. Med likformiga steg menas att trappans steg skall ha samma höjd och djup i hela trappan men även att antal steg inte får variera längs med trappans bredd. I de fall avvikelser från principen ändå sker skall den del som ligger i dominerande gångriktningen utgöras av en ”vanlig” trappa med ledstång på ömse sidor.

Trappan placeras indragen från gång- och cykelväg så att utrymme finns för förlängning av ledstång före och efter trappan enligt kapitel Räcke/Ledstång (3CC). Fribärande trappor ska avskärmas i marknivå eller byggas in så att inte någon av misstag går in under trappan och slår i huvudet

Placeringen och utformningen av trappan särskilt i kombination med ramplösningar och lutande gångbanor ska beaktas. En förskjutning av trappan gentemot gångriktningen minskar risken att fotgängare eller cyklister hamnar i en trappa mot sin vilja. Längre trappor avdelas med vilplan som med fördel även kan förses med sittplats.

För att överbrygga större nivåskillnader mellan till exempel hållplats och gångväg samt planskildheter mellan korsande gator tillämpas de planeringsprinciper som redovisas i dokumentet ”Tillgänglighetsanalys ”, se länk till höger. Komplexa anläggningar med trappvägar och serpentindragningar av gångvägar/ramper ska undvikas. I stället skall alternativ placering av hållplatser samt alternativ dragning av gångstråk studeras och verifiering av lösningar sker i dialog med tillgänglighetsansvarig på Trafikkontoret.

Både ur tillgänglighets- och trygghetsperspektivet är det särskilt viktigt att bra och väl avskärmad belysning finns i trappans början och slut.
 Senast uppdaterad 2018-07-02