3CC Räcke/Ledstång

Räcken har flera funktioner i gatumiljön såsom skydd mellan oskyddade trafikanter och biltrafik, avåknings-och fallskydd mot branta lutningar i sidoområdet samt som balansstöd och riktningsgivare.

Utformningen av räcken ska inkludera en helhetssyn som tar hänsyn till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, drift och underhållsaspekter samt gestaltning för berört område. Läs mer om gestaltning och utformning under Räcken och staket (3KH).

Trappor och ramper på allmän plats ska enligt Boverkets krav förses med ledstänger på båda sidor. Ledstängerna ska löpa oavbrutet och gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive rampens början och slut med 0,3 meter. Räcken och ledstänger ska ha en kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Lämplig form är ett greppvänligt rör med diameter 40 mm som leder förbi infästningarna. Utformning och färg- och materialval av räcken och ledstänger för respektive område beskrivs i ”Stadens möbler”, 

Skyddsräcke utformas enligt kapitel Gångbaneräcke (12MB). Vid friliggande ramp i terräng med avåkningsrisk mot branta slänter anordnas avåkningsskydd med uppstickande kantstöd eller mittföljare på räcke enligt standardritning 6580. Där rampen/friliggande gångbanan inte dimensioneras för trafikering med driftfordon förordas räckestyper med sammanhängande överliggare som då kan fungera som ledstång.

Läs mer om gränsvärden för lutningar och när dessa ska förses med räcken i dokumentet Färgnyckel- lutningar för personer med nedsatt rörelseförmåga.docx - se länk till högerSenast uppdaterad 2018-07-02