3CD Kontrastmarkering

Kontrastmarkering utförs dels för att underlätta orienteringen för synskadade och dels för att uppmärksamma oskyddade trafikanter på hinder. Särskilt viktigt är det att kontrastmarkera hinder som kan innebära olycksfallsrisker, till exempel trappor och stolpar i gångytor.

Kontrastmarkering av hinder i gångytor och cykelbanor

I första hand skall utrustning placeras i möbleringszoner. Hinder som skyltar i gångvägen skall där det är möjligt flyttas till sidoområde, läs mer om riktlinjerna i dokumentet Stadens Möbler och i kapitlet Skyltsättning (3MB). Skyltstolpar mot körbanekant förses med reflexrör. Övriga befintliga hinder i gångytorna som inte kan flyttas kontrastmarkeras med reflexband. De produkter som finns på marknaden har visat sig ha begränsad hållbarhet och livslängd varför en återhållsamhet ska tillämpas. Markering med kontrasttape sker endast av hinder som inte kan förväntas.
Till exempel markeras inte belysningsstolpar som står i linje med gångbanans ytterkant. För val av ny möblering och utrustning tillämpas medveten färgsättning som metod för att få tillräcklig kontrastskillnad enligt principerna som beskrivs i riktlinjedokumenten Stadens Möbler. När det inte är möjligt beställs utrustningen med kontrastmarkering från fabrik. Material och placering av kontrastmarkering redovisas i standardritning (uppdatering av standardritningen kommer inom kort).

Ett koncept till illustration finns i utförandeanvisning för enkelt avhjälpta hinder som togs fram inom kolla-projektet.

Kontrastmarkering av trappor

Kontrastmarkering av trappor skall enligt Boverkets föreskrifter ske vid trappnos på det första och sista steget i varje trapplopp. För att säkerställa hållbarhet skall kontrastmarkeringar beställas från fabrik vid anläggning av nya trappor. Typ och placering av kontrastmarkering framgår av standardritning 6590.
Kontrastmarkering av allmänna trappor skall alltid göras med reflekterande vit färg som halksäkras. Observera att olika föreskrifter gäller beroende på om trappan är kopplad till stationsmiljö eller allmän plats. Hänsyn skall alltid tas till att eftersträva en enhetlighet i området som planeras.

Kontrastmarkering av plattformskanter

Kontrastmarkering av plattformskant på hållplatser sker med signalvit betongplatta enligt standardritningar för Hållplatser.

 Senast uppdaterad 2018-04-16