3CH Torgytor

På öppna ytor är det ofta svårt att orientera sig. Speciellt svårt kan vara för personer med synnedsättningar eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det är då särskilt viktigt att torgytor utformas med bra kontraster, god belysning samt en tydlig möblering som kan utgöra naturliga ledstråk. Naturliga ledstråk kan utgöras av fasader, kantstenar, bänkar, soffor, sittmurar och är integrerade i gestaltningen. Där det inte är möjligt att utforma miljön så att det finns tydliga ledstråk att följa kompletteras det med anlagda ledstråk. Dessa kan då utgöras av anlagda ledstråk i marken. Läs vidare under ledstråk (3CE).

Generellt är det viktigt att det finns en tydlighet i färgspråk, belysning och skyltning. Skapa en tydlighet i materialvalen, blns inte för många material och mönster utan eftersträva en igenkänningsfaktor.

Om torgytan inte är utformad i en nivå ska det alltid finnas möjliga passager utan nivåskillnader som gör det möjligt för en rullstolsburen person eller en person med rullator att nå målpunkterna.

Vid utformning av en torgyta upprättas en tillgänglighetsplan (se dokumentet Tillgänglighetsanalys) för att vara säker på att god tillgänglighet för alla torgytor tillgodoses.Senast uppdaterad 2018-04-16