3E Längsgående lutningar

För att säkerställa god vattenavrinning krävs en minsta längsgående lutning på 0,5% för gator och gång- och cykelvägar med kantstöd. Där kantstöd saknas ställs inga minimikrav på längslutningar på hårdgjorda ytor, då ytvattnet tas upp i lutande diken eller över slänt.

Lutningar i både längs- och tvärriktning påverkar trafikanternas tillgänglighet.
Läs mer om maxlutningar i längsled i kapitel:
Gata och Väg (3EA)
Gång- och cykelbana (3EB)

Läs mer om tvärfall i kapitel Lutningar och avvattning (12BC) med underliggande kapitel.Senast uppdaterad 2018-10-15