3EA Lutningar - Gata och väg

I tätort bör gatans lutning i längsled i huvudnät bestämmas med hänsyn till bilars framkomlighet och säkerhet. Gatans lutning i längsled på lokalnät bestäms med hänsyn till framkomlighet och åtkomlighet för de fordonstyper som kan tänkas använda gatan. Förhållanden och förutsättningar kan vara mycket olika. Områden som försörjs via gator vars lutningar överstiger 10 % bör om möjligt förses med alternativa vägval. Lutningar över 10 % innebär stora svårigheter för stopp och start vid vinterväglag. För gator som också ingår i stadens GC-nät bör dock lutningskraven för GC-trafik tillämpas. Se lutningskrav för gång och cykel under separat kapitel med lutningar för Gång- och cykelbana (3EB). Till höger finns färgnyckel för lutningskrav kopplat till fordon.

Brantare lutningar ger ökade avgasmängder. I enkelriktade tunnlar medför det ökat behov av ventilation. Längslutningen i tunnlar får vara högst 5 %.
Vid korta lutningslängder och vid speciella topografiska förhållanden kan större längslutningar medges efter särskild utredning.

För att få en känsla för hur brant olika lutningar är så följer här några exempel på lutningar från gator i Göteborg:
• 4,5 % Götaälvbron
• 5 % Aschebergsgatan mellan Kapellplatsen och Vasaplatsen
• 6 % Eklandagatan ovanför Carlanderska sjukhuset
• 7 % Stigbergsliden 9 % Dr Allards gata, i kurvorna på västra delen nära Ehrenströmsgatan
• 11 % St Pauligatan upp från Norra Gubberogatan
• 11 % Bäckegatan (går upp i Masthugget)
• 13 % Tideräkningsgatan, även kallad Burmabacken, nära brandstationen
• 13 % Kvarnbergsgatan (liten gata i centrum nära Traktören)
 
För tvärlutningar hänvisas till Körbanans tvärfall (12BC1)G/GC-banans tvärfall (12BC2) och Avvattning (12BC3).

Korsningar 

I korsningar måste fordonet stå relativt rakt för att få erforderlig sikt åt samtliga håll i korsningen. Lutningen i korsningen har också betydelse för möjligheten att komma igång efter stopp vid halt väglag. 

Hastighet

Största längslutning i korsningar längs huvudväg i (%)

Längd (m)

Nybyggnad - 
största lutning vid  normala anläggningskostnader och normala intrång.

Ombyggnad -
största lutning vid ombyggnad alternativt nybyggnad med höga anläggningskostnader och/eller stora intrång *)

30/40

2,5%

3,5%

50

60

100

70**)

150

  *) Endast efter godkännande från ansvarig på trafikkontoret
 **) Avser endast nybyggnad/förbättring av korsning på befintlig 70-väg.

 Senast uppdaterad 2018-04-16