3EB Lutningar - Gång- och cykelbana

Gång- och cykelförbindelser som ingår i både lokalnät och huvudnät dimensioneras för de villkor som gäller för lokalnät. På avsnitt med stor höjdskillnad kan det ibland vara motiverat att göra en brant cykelväg och en längre, flackare gångväg.

Det ska alltid strävas efter god standard och möjligen acceptera mindre god standard i svåra terrängpartier. Låg standard får endast förekomma i rena naturområden. I färgnyckeln till höger syns gränser för olika lutningar samt förklaringen till dem. På en kortare sträcka, till exempel vid entré eller i kuperad terräng kan brantare lutningar accepteras, se kapitel om Ramp (3CB).

Nivåskillnad (m)

God standard (%)

Mindre god standard (%)

Låg standard (%)

<0,5

< 4

4 – 8

> 8

0,5 - 1,0

< 2,5

2,5 - 5

> 5

1,0 - 2,0

< 2,5

2,5 - 5

> 5

>2,0

< 2,5

2,5 - 4

> 4


För tvärlutningar hänvisas till kapitel G-/GC-banans tvärfall (12BC2) under Projektering. Senast uppdaterad 2018-04-16