3F Korsningar

Plankorsningar skall utformas så att trafikanternas uppmärksamhet höjs och hastigheten sänks så att samspel kan ske mellan fotgängare, cyklister och bilister.

Korsningstyp ska väljas ur ett samhällsekonomiskt synsätt med hänsyn till:

  • Trafiktekniska krav baserade på vägtyp, referenshastighet och trafikens storlek, ÅDT-dim och DIM-Dh (justerad med VGU)
  • Framkomlighet - kan bedömas med en kapacitetsanalys med exempelvis CAPCAL eller VISSIM.  
  • Trafiksäkerhet
  • Miljö
  • Anläggnings-, drift- och underhållskostnader

 Senast uppdaterad 2018-04-16