3HB Sidoförskjutningar

Sidoförskjutningar används som hastighetsdämpande åtgärd där det bland annat av geotekniska skäl inte är lämpligt att bygga vägbulor.

Sidoförskjutningar kan anläggas både på det övergripande vägnätet och på lokalvägnätet. Det finns olika sätt att få till stånd en sidoförskjutning. De sidoförskjutningar som kan uppnås naturligt, genom exempelvis korsningsregleringar, är många gånger de bästa då de inte tar extra plats. Det som vanligen kallas för sidoförskjutningar är dock grupper med refuger, som samverkar för att få ner hastigheten. Här nedan följer några olika typer av sidoförskjutningar:

Om sidoförskjutningar i form av sidorefuger övervägs måste följande kontroller/beaktanden göras:

  • Anpassning måste alltid göras till utfarter och korsningar. Tänk på körriktningar, inkörning och utbackning.
  • Parkeringsmöjligheterna kan komma att påverkas. Tänk på vad det innebär både inom det aktuella området och i de närliggande områdena.
  • Tänkt på vad det är för typ av fordon som ska trafikera gatan och testa dess körspår genom hindret.

En sidoförskjutning som omfattar 3 refuger är mer effektiv och säker då det inte går att ta sig igenom hindret genom ”vänsterbeteende”. Nedan syns hur en sådan utformning kan se ut.

Sidoförskjutning som omfattar 2 refuger kan användas på gator som är smala och där hastigheten redan är relativt låg. På den typen av gatunät är det möjligt att använda sig av blomlådor (se Blomlådor (3HD)).Senast uppdaterad 2018-10-15