3I Parkering

Grunden för hur tillgängligheten ska tillgodoses genom parkering anges i den parkeringspolicy som kommunfullmäktige antog 2009 och i Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamheten antagen i kommunfullmäktige 2016-03-08, se dokument till höger på sidan. 

C35 Förbud mot att parkera fordon

”Förbud att parkera” för väghållningsåtgärder
För att säkra möjligheten att utföra drift- och underhållsåtgärder, används förbud att parkera vissa tider enligt följande tabell:

 Reglering

 Kriterier

 Oreglerat

 Litet P-tryck och liten nedskräpning

 Vårreglering

 15 mars-30 april


 Stort P-tryck och liten nedskräpning, upptagning av sand och löv  behövs någon gång per år


 Vinterreglering
 1 oktober-30 april


 Som vårreglering plus att gatan är svår att vinterväghålla med  parkerade bilar


 Året-om-reglering  varannan vecka


 Stort P-tryck och stor nedskräpning


 Året-om-reglering
 varje vecka


 Stort P-tryck och mycket stor nedskräpning

Antingen används en reglering under dagtid 9-12 alternativt 8-10 eller nattetid 2-7. Av nedanstående tabell framgår på vilka gator (av dem som behöver en reglering) vi använder nattidsreglering. Övriga gator regleras med ett ”dagtidsförbud”.

Platser med ”nattförbud”

Motiv

Gator i centrala stan, vid torg, vid vårdcentraler och andra platser med stor del okända trafikanter

Okända trafikanter har svårt att ta till sig information om väghållningsregleringar som gäller dagtid. En stor  del av dessa felparkerar i god tro. Trots att vissa p‑automater/platser är spärrade under förbudstiden har de svårt att ta till sig informationen, i vissa fall ringer de till och med och felanmäler biljettautomaten.


Gator med
stor andel affärer


En stor andel affärer utmed gatusträckan medför att andelen okända trafikanter ökar. Det gäller dock inte i  samma omfattning för när-/servicebutiker, som inte har stor  andel bilburna kunder.

Genomfartsgator/huvudstråk med trafikflöden över ca 6 000 fordon/åmvd eller som har spårvagnstrafik som inte går i eget körfält.


Ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är det bättre att renhålla genomfartsgator med  längsgående parkering på nätterna. Det gäller framförallt gator med spårvagnstrafik i mitten. Mindre antal  fordon och fotgängare  i rörelse skapar en bättre och trafiksäkrare arbetsmiljö.  Köbildning och fotgängare  runt maskinerna skapar  stressituationer, framförallt vid vinterväghållning där det  ibland krävs backmanövrar.


Gator
med större busstråk s.k. ”tunga” busslinjer


Gator med busstrafik är viktiga att hålla rena framförallt ur vintersynpunkt. Möjligheterna att forsla undan  snön, hacka bort is m.m. är klart större nattetid när inga bussar trafikerar.


Gator i
centrala industri- och kontorsområden


Litet P-behov under natten


”Förbud att parkera” på smala gator
Enligt Trafikförordningen 3 kap. 47 § 1 st. får inte fordon ”stanna eller parkera så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störes”. Detta kan tillämpas på smalare gator än fyra meter. På gator mellan fyra och fem meter är det oklart vad som gäller. Framkomligheten beror på det uppställda fordonets bredd och hur nära körbanekanten fordonet ställt sig om ”trafiken onödigtvis hindras eller störes” eller inte. För att säkra framkomligheten på dessa gator används förbud att parkera i vissa fall. Framförallt för räddningstjänstens fordon kan dessa gator behöva regleras, bl.a. beroende på om området utanför körbanan kan användas för att ta sig förbi uppställda fordon.

C39 Förbud mot att stanna eller parkera fordon

 
Användning
Frågeschema för att utröna behov av ”förbud att stanna eller parkera”.


C40 Ändamålsplats

Användning
Ändamålsplatser är svåra regleringar att förstå. De innehåller ofta ganska många tilläggstavlor och är de tidsbegränsade finns särskilda regler för vad som gäller ”övrig tid” och ”övrig tid” utmärks sällan. Dessutom behöver inget nytt vägmärke sättas upp efter en ändamålsplats, om regleringen innan ska fortsätta att gälla efter. Särskilt svårt kan det vara att viss tid ha ”P Avgift” på en lastplats.

 • Anpassa ändamålsplatsens placering, så att den om möjligt börjar eller slutar 10 meter före eller efter en korsning, eller slutar 10 meter före ett övergångsställe, eller slutar där en ny sträckskyltad reglering tar över.
 • Normalmåttet för en lastplats är 12-15 meter. En snedställd lastplats i en snedställd uppställning mäts parallellt kantstenen.
 • Närmiljön ska beaktas när lastplatser läggs ut. Om ingen sänkning av kantstödet finns i omedelbar närhet av uppställningsplatsen ska kantstödet sänkas till 40 mm eller nollas, på en sträcka av minst en meter.
 • Undvik tidsbegränsade ändamålsplatser. Måste en ändamålsplats tidsregleras, bör tiden den gäller anpassas till eventuell annan tidsreglering som finns på sträckan.
 • Om en tidsbegränsad lastplats ska ha en särskild reglering och utmärkning utanför tidsbegränsningen, får det endast vara en reglering ytterligare. Det kan vara t.ex. en sopreglering eller ”P 10 min Övrig tid”.
 • Ska ”gatans reglering” gälla ”övrig tid”, kan det bli en mycket komplicerad reglering och utmärkning. Överväg att ha en annan reglering ”övrig tid” än ”gatan i övrigt” för att få en enkel reglering och utmärkning t.ex. ”P Övrig tid”.

Vägmarkering

På alla ändamålsplatser, förutom bokbussplatser, markeras alltid en uppställningsplats - på stensatta ytor med vit sten.

Lastplatser utförs med normalbredd 2,5 meter. "Förbud-att-stanna-eller-parkera"-märke
markeras i dessa ändamålsplatser - gäller såväl ”dygnet-om” som tidsreglerade lastplatser.

I uppställningsplats för taxi förtydligas med texten ”TAXI”.

C42 VändplatsAnvändning

Alla vändplatser på återvändsgator regleras och utmärks med vändplats förutom

 • I ett område med parkeringsförbud.
 • I ett område med P 10 minuter om vändplatsen inte är attraktiv för korttidsparkering.
 • I villaområden med litet inslag av främmande trafik.

Undantag kan förekomma t.ex. om förare med tillstånd "parkeringsplats för rörelsehindrad" ställer sig olämpligt i vändplatser, som då måste regleras och skyltas.

E19 Parkering


 
Begrepp

 • Uppställningsplats = en med markering utmärkt plats för uppställning av fordon, vägmarkering M24, vägmärkesförordningen (2007:90).
 • Parkeringsplats = En plats eller ett område där fordon enligt lokala trafikföreskrifter får parkeras och som är utmärkt med vägmärke för tillåten parkering.
 • Särskilt anordnad parkeringsplats = Ett avgränsat område med uppställningsplatser där fordon enligt lokala trafikföreskrifter får parkeras och som vid infarten är utmärkt med vägmärke för tillåten parkering. Den utmärkta bestämmelsen gäller hela området, där det enligt Trf 3 kap. § 49 gäller att "fordon får inte parkeras så att fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske".

 

Utdrag ur Parkeringspolicy för Göteborgs stad,
antagen av Kommunfullmäktige 2009-10-08

Använd avgifter och tidsbegränsad parkering för att nå målen

Avgiften för bilparkering på gata och allmän plats bör vara lika hög eller högre än avgiften för motsvarande parkeringsändamål på kvartersmark i samma område.

Detta är nödvändigt dels för att gatuparkeringen ska omvandlas till korttids- och halvdagsparkering, dels för att göra det ekonomiskt möjligt att bygga fler gemensamma lösningar. Det är också viktigt för att förhindra att befintliga anläggningar används för annat slag av parkering än vad de planerats för. Med detta följer att boendeparkering på gatan bör bli dyrare.

Ett komplement är att bara tillåta en begränsad parkeringstid. Försök med förändringar i utbud, avgifter och tidsbegränsningar för att minska arbetspendling med bil bör genomföras och utvärderas under en femårsperiod.

Prioritera korttids- och halvdagsparkering

Bilparkering på gatumark bör i första hand nyttjas för korttids- och halvdagsparkering, vilket ska prioriteras före boende och verksammas behov av heldags- och dygnsparkering.

Det är viktigt att även här planera utifrån sammanvägd tillgänglighet eftersom också kunder till handel och service får bättre tillgänglighet genom bl.a. bättre kollektivtrafik. Halvdagsparkering för handel och service ska i innerstaden samlas till större gemensamma anläggningar, som t.ex. Nordstan och Heden, för att förstärka korttidsparkering och kunna försköna stadsmiljön i city.

 

 

Regleringspolicy


I områden byggda efter 1960 är parkeringen oftast löst på kvartersmark och gatorna grundregleras därför med P 10 minuter eller P-förbud. I övriga områden regleras enligt följande:

Flerfamiljsområden utan verksamheter

Kort uppställning

 • P 10 minuter
 • P 30 minuter utanför dagis, äldreboende etc.

Kortare besök

 • P Avgift, grundreglering i centrala bostadsområden.
 • P 2 tim då P-automat är olönsam (<1 500 kr/månad) och annan avgiftsparkering finns inom 250 m gångavstånd.
 • P 4 tim då P-automat är olönsam (<1 500 kr/månad) och annan avgiftsparkering inte finns inom 250 m gångavstånd.

Dygnsbesök

 • P Avgift.
 • P 24 timmar i områden där dygnsbesök inte kan lösas med avgiftsparkering.

Dispenser

 • P 10 minuter på sträckor med behov av stort antal dispenser

Flerfamiljsområden med visst inslag av verksamheter

Kort uppställning

 • P 10 minuter, utanför verksamheter med många kunder och korta besök samt vid bostäder.
 • P 30 minuter utanför dagis, äldreboende etc., samt vid enstaka, mindre verksamheter där P 10 minuter är för kort.

Kortare besök

 • P Avgift, grundreglering i centrala områden.
 • P 1 timma vid verksamheter där P-automat är olönsam (<1 500 kr/månad) och P 10 minuter är för kort.
 • P 2 timmar, besöksparkering för kortare besök till boende där P-automat är olönsam (<1 500 kr/månad) och annan avgiftsparkering finns inom 250 m gångavstånd.

Dygnsbesök

 • P Avgift.

Dispenser

 • P 10 minuter på sträckor med behov av stort antal dispenser.

Flerfamiljsområden med större inslag av verksamheter

Kort uppställning

 • P 10 minuter utanför verksamheter med många kunder och korta besök samt vid bostäder.
 • P 30 minuter vid dagis och äldreboende etc., samt vid enstaka, mindre verksamheter i centrala områden där P 10 minuter är för kort.

Kortare besök

 • P avgift, grundreglering i centrala områden
 • P 1 timma för kortare besök till boende och verksamheter i mindre centrala områden där P-automat är olönsam (<1 500 kr/mån), P 10 minuter är för kort och annan avgiftsparkering finns inom 250 m gångavstånd.

Dygnsbesök

 • P Avgift.

Dispenser

 • P 10 minuter på sträckor med behov av stort antal dispenser.

Verksamhets-/industriområden
Gatorna ska kunna nyttjas för uppställning av motorfordon med en totalvikt över 3,5 ton, traktor, motorredskap och frikopplat släpfordon > 3,5 ton, då dessa inte får parkeras på övriga gator 19.00 - 07.00. Behöver gatorna regleras kan följande regleringar vara aktuella:

Kort uppställning

 • P 10 minuter.

Längre besök

 • P Avgift.
 • P 1 timma, då P-automat inte är lönsam.

Dagsbesök

 • P-avgift.

Natt-/helguppställning av tung trafik.

 • P-förbud och P 1 timma kan tidsbegränsas för att möjliggöra natt-/helguppställning av tung trafik.

Boendeparkering
Såväl att införa platser för boendeparkering, som om dessa ska vara dygnsplatser eller nattplatser, får i första hand prioriteras mot behovet av ärendeparkering. Huvudprincipen är att vi har nattplatser på P 10 min, medan vi på avgiftsplatser kan ha dygnsplatser där vi inte har så mycket ärendeparkering, som oftast är mer prioriterad.

Tidsreglerad uppställning i korsning
Om vi har tidsreglerad uppställning i en korsning, t.ex. sopreglering eller lastplats, gäller korsningsregeln övrig tid. Detta är svårt att förstå och i de flesta fall kan vi tillåta någon form av uppställning övrig tid, t.ex. Parkering tillåten.

Ett tidsreglerat område utmärks med en gul-svart tilläggstavla till områdesmärket.

 
Om det finns inom en särskilt anordnad parkeringsplats (ett område som upplåtits för parkering) finns uppställningsplatser med annan reglering än den som anvisas vid infarten, ska dessa utmärkas med såväl vägmärke som tilläggstavla. Endast T11 Utsträckning får användas fristående.

För vinkelställda uppställningsplatser får det vara högst 20 meter från en uppställningsplats till vägmärket. En kantstensavgränsad parkeringsplats med mindre än 40 meters bredd utmärks:


Är den 40-80 meter utmärks den så här:


Finns ingen fysisk avgränsning utmärks alltid alla ändpunkter.Behövs en lucka för t.ex. en körbar port eller hämtning av sopor, gäller gatans reglering i luckan och uppställning där ska ske parallellt med kantstenen:Fungerar inte detta kan luckan regleras med t.ex. lastplats. Behövs inte luckan för uppställning kan den alternativt byggas igen med en klack eller markeras som spärrområde.

Vägmarkering
Utformning och mått på parkeringsplatser visas på standardritning 4560. För längsparkering markeras inga parkeringsplatser förutom de för rörelsehindrade Avgiftsbelagda längsgående bilplatser markeras inte när utmärkning sker med vägmärken. Markering av uppställningsplatser görs endast när utmärkningen gjorts med dekal på en "liten" stolpe och om uppställningen inte visar sig fungera tillfredsställande utan uppställningsplatser, t.ex. ineffektivt utnyttjande av sträckan.
 

Parkering reserverad för viss trafikantgrupp (rörelsehindrade, boende, konsulat)

Personer med parkeringstillstånd ska självständigt eller med personligt stöd kunna parkera eller angöra sitt fordon i nära anslutning till publika verksamheter såsom affärer, kultur- och fritidsanläggningar. Parkering ska i första hand lösas av den ansvarige fastighetsägaren på tomtmark. I andra hand kan en PRH-bilplats inrättas på gatumark, om tillgängligheten på den befintliga regleringen inte är tillfyllest, med beaktande av att parkering är tillåten i tre timmar på P-förbud och på kortare tidsregleringar än tre timmar.

Parkering vid bostad/arbete ska i första hand lösas på tomtmark. För detta finns en särskild rutin som bl.a. kräver läkarintyg och intyg av fastighetsägare/arbetsgivare. I andra hand löses det med en dispens, så att parkering kan ske på gatan. Om en dispens inte löser situationen, t.ex. för att för få platser finns tillgängliga, kan en PRH-bilplats inrättas. För en sådan plats är kraven lägre på fysiska åtgärder enligt ovan. Ligger platsen i ett boendeparkeringsområde och sökanden är berättigad till boendeparkering anordnas en kombinerad PRH-boende-plats. Diskutera med Tillstånd & dispenser om vilken lösning som är bäst i det enskilda fallet.

Om det behövs tidsreglering tillämpas följande riktlinjer:

 • 4 tim: Vid affärscentra där man kan uträtta flera ärenden. I närheten av kulturella verksamheter t.ex. muséer, teatrar och biografer. Vid vårdinrättningar och där utbildning och kursverksamhet bedrivs.
 • 2 tim: Vid enstaka eller några få inrättningar eller affärer och där det är stort parkeringstryck
 • 1 tim: Vid enstaka inrättningar eller affärer där kortare ärenden uträttas och där det är stort parkeringstryck.


 

 Senast uppdaterad 2018-10-15