3IA Cykelparkering

Avgörande för utnyttjande av cykelparkeringar är placering och utformning. Vid långtidsparkering spelar säkerheten störst roll medan det för korttidsparkering är viktigast med närheten till målpunkter. Oavsett parkeringstyp så bör cykelställen vara utformade så att det går att låsa fast cykelramen i cykelstället.

Cykelparkeringars placering vid viktiga målpunkt är även avgörandeför att minska antalet fritt parkerade cyklar. Felplacerade cyklar kan försämra framkomligheten för gående och är ett farligt hinder för synskadade och personer med andra funktionsnedsättningar. Cykelställ bör placeras utanför gångytan och avgränsas med till exempel räcke eller mur, så att de inte innebär olycksfallsrisk för synskadade - se vidare under kap Gång- och cykelbana (3DB) samt Cykelparkering (3KD).

För mer information om cykelparkering se relaterade länkar till höger. Senast uppdaterad 2018-04-16