3J Hållplats

Det kollektiva resandet utförs till merparten med buss eller spårvagn inom Göteborg. Därför är det viktigt att både god framkomlighet och hög trafiksäkerhet kan uppnås kring busshållplatserna.

I Göteborg används främst tre olika typer av busshållplatser; Bussficka (3JA), Timglashållplats (3JB) och Busstopp (3JC)

Tillgänglighet

Vid åtgärd på buss- eller spårvagnshållplats måste tillgänglighetsaspekterna omfatta även vägen till hållplats. Avståndet mellan målpunkt och hållplats samt utformningen av gångvägen är avgörande för om resan kan genomföras eller inte. Där hållplatsen förses med hög plattform för att passa låggolvsfordon är åtgärder under kapitlet ”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar (3C)” styrande. Den standard som tillämpas i Göteborg bygger på att erbjuda en enhetlighet och igenkänning för alla kollektivtrafikresenärer. Av ovanstående resonemang följer att materialval och utrustning så långt det är möjligt skall utföras i enlighet med standardritningarna. Eventuella avsteg och anpassning till platsspecifika förutsättningar skall godkännas av tillgänglighetsansvarig på trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Tillgänglighetsgranskning".

Trafikkontorets strategi för att tillgänglighetsanpassa hållplatser och gångvägar redovisas i trafikkontorets tillgänglighetsprogram, Trafik för alla som finns till höger på sidan.

Vid genomförande av projekt som berör hållplatsupprustning är det väsentligt att avgränsningen sätts så att
hållplatslägena i båda riktningarna åtgärdas. Detta gäller till exempel när hållplatslägen flyttas för att möjliggöra breddning av cykelbana. Där tveksamheter råder kontaktas trafikkontorets projektledare omgående för att driva finansieringsfrågor internt på trafikkontoret.

Vid uppbyggnad och möblering av en hållplatsyta bör tydliga ledstråk och ytor fria från hinder skapas. Den höga plattformskanten möjliggör entré för rullstolar och rollatorer på buss eller spårvagn. Ledstråk till bussens/spårvagnens främre dörr markeras enligt standardritningarna. Observera att det finns ett kompletteringsbehov av kontrastplatta innanför den höga kantstenen på hållplatser som utfördes innan år 2000.

Trafiksäkerhet

En relativt stor andel olyckor med fotgängare inblandade sker just vid hållplatser. Det är därför viktigt att skapa så säkra passager som möjligt samt att få ner hastigheten på fordonen. Läs mer under rubriken Hastighetsdämpande åtgärder (3H).

Belysning

Läs mer om belysning vid hållplats under rubriken Knutpunkt och hållplats för kollektivtrafik (3LB1.6).

Cykelparkering

För dimensionering av antal cykelparkeringar vid hållplats se dokumentet, Riktlinjer för dimensionering av cykelparkering som finns till höger på sidan.Senast uppdaterad 2018-04-16