3LB1.1 Mötesplats och Torg

Torg och mötesplatser i staden ska fungera som viktiga mål- och träffpunkter. Här kan finnas ett utbud av affärer, restauranger och kulturverksamheter. Det är viktigt att dessa platser är inbjudande och funktionella för att uppnå ett aktivt stadsliv och attraktiv stad under dygnets alla timmar. En mötesplats med många människor i rörelse skapar trygghet.

 


 
Ljuset ska vara i människans blickfång. Platsens karaktär kan förstärkas genom att detaljer/karaktäristiska delar i stadsrummet betonas. Det är lättare att uppfatta platsens storlek och form när de vertikala ytorna betonas och platsens gränser definieras, vilket är positivt för känslan av trygghet och kontroll. Det ska kännas harmoniskt och tryggt att vistas här även när det är mörkt. En kombination av höga och låga ljuspunkter kan öka känslan av trygghet och säkerhet. Varmvitt ljus ska användas, 3000 K och RA-värde >80 med avbländade armaturer. Markstrålkastare och pollararmaturer ska generellt undvikas men kan i samråd med trafikkontorets belysningsansvarig godkännas.

  
 
  
Belysningen ska stödja de naturliga rörelsemönster och aktiviteter som sker på platsen. Det ska vara lätt att orientera sig och få en visuell ledning till platsens lokala målpunkter. På en bra belyst plats är överblickbarheten  viktig. Ljusnivåerna kan med fördel vara låga och ska anpassas till övrigt ljus som finns på platse, t.ex. skyltfönster. En god ljussättning stödjer platsens karaktär och ger fina kontraster. Platsens ljus ska medverka till att tydliggöra utgångar och entréer och förklara hur platsen förhåller till övriga gator, stråk och målpunkter som till exempel en hållplats.

Tänk på:

  • Elsäkerheten ska uppfyllas.
  • Styrning ska anpassas till befintliga system och vara programmerade så att de kan släckas ner vid exempelvis evenemang.
  • I områden med detaljplan krävs bygglov för att installera fasadbelysning m.m. (PBL 8 kap. 3§).
  • Stolpar och övrig belysning ska placeras så att liftbilar kan komma åt för underhåll.

 

 Senast uppdaterad 2018-04-16