3LB1.2 Landmärke och bro

 

Ljus kan användas för att framhäva landmärken så som byggnader och objekt i staden och påverkar även stadens nattliga siluett. Enskilda byggnader och objekt ingår alla i ett sammanhang samt bidrar tillsammans till en helhet. Ett urval måste göras för att se i vilket sammanhang de ingår och till byggnadens egenvärde. När alltför många objekt belyses kan effekten gå förlorad.

Göteborg har många olika identitetsskapande landmärken som kan lyftas fram med hjälp av ljussättning. Ett landmärke kan till exempel vara en bro, ett dörrtrycke, en kyrka, eller en bergvägg. Det är viktigt att det finns en gemensam strategi i staden för val av landmärke. De utvalda landmärkena påverkar stadens siluett och ska samspela med hela stadsbilden. Belysning av stadens byggnader ska ske i samråd med Stadsbyggnadskontoret.

  


Landmärken och broar kan belysas av andra anledningar än att de har kulturhistoriskt värde. De kan ha ett värde som målpunkt eller fond längs en gata eller för att de omger ett torg eller utgör en entré till en park. Genom att belysa dem kan stadsrummets sammanhang förtydligas. 

 

 

Ljussättningen ska stämma överens med objektets karaktär. En unik karaktär kan innebära följande:

  •  att det är en viktig symbol för staden
  •  att det har stora estetiska kvaliteter
  •  att det är viktigt för orienterbarheten

Tänk på:

  • Separera olika belysningsansvar, d.v.s. gemensam ljussättning med uppdelat elsäkerhetsmässigt ansvar för varje ägare.
  • Konstbyggnader och broar - samverka med konstruktör/förvaltare för att minska risken för skada på konstruktionen.
  • I områden med detaljplan krävs bygglov för att installera fasadbelysning m.m. (PBL 8 kap. 3§).
  • Belysning ska placeras så att liftbilar kan komma åt för underhåll.

 Senast uppdaterad 2018-04-16