3LB1.3 Gata och stadsrum

Stadens gator och stadsrum har alla olika karaktär och funktion. Belysningen ska användas på ett sätt som förtydligar systemet med huvudgator, lokalgator etc. Gator och stadsrum används under en stor del av dygnet och är främst till för gående och cyklister. Deras ögonhöjd är utgångspunkten i skalan. Belysningen ska betona gatans och stadsrummets karaktär och skala.

Ljuset ska bygga på en god insikt i vilka rörelser som är prioriterade i gaturummet för att uppfylla krav på trafiksäkerhet samt orienteringsförmåga utan att ge avkall på upplevelsen av rummet. Ljusets fokus ska ta vara på mjuka trafikanter för att skapa trivsamma och säkra miljöer för fotgängare och cyklister.

  

På gator med möbleringszoner eller träd kan belysningsstolpar med fördel placeras i möbleringszonen eller mellan träden. Stolpplaceringen kan varieras beroende på förutsättningarna längs med gatan, men det är viktigt att hitta längre sammanhängande stråk för att undvika ett rörigt intryck. Beroende på gatans bredd och utformning så väljs enkel- eller dubbelsidig belysning. Utvalda detaljer i stadsrummets kan exempelvis accentbelysas så som fonder, gavelpartier, tak, vackra portaler till exempel innergårdar och olika detaljer samt träd och växtlighet. Effektbelysning kan utföras på många sätt, beroende på vad som eftersträvas för platsens karaktär och helhetsidé. 

På gång- och cykelbanor är det viktigt att det görs plats för stolpens placering så att den inte inkräktar på gång- och cykelbanans utrymme. 
  

I större affärsstråk bör det totala ljuset från gata, skyltfönster och reklam samspela på bästa sätt, enligt Ljusreklam och skyltfönster (3LB1.9). En fasadbelysning samt tillskottsljuset från skyltfönster, ljusreklam, portar och entréer med mera, är naturliga delar i upplevelsen av gatans ljus och ska behandlas i samverkan med gatans övriga ljussättning. Det är en fördel om trafikkontoret och fastighetsägarna, samt eventuella andra berörda parter, kan komma överens om en gemensam utformning av belysningen i gaturummet. Det är även en fördel om samtliga partner i processen tidigt i planeringen är överens om ljussättningen i stadsrummet.

Tänk på:

  • Anpassa belysningen till angränsande områden.
  • Säkerställ en god helhet mellan de olika projekten så att det inte blir en bortglömd yta.
  • Samplanera belysning och växtlighet för att minimera risken att belysningen blir skymd av träd, buskar etc. (både nu och i framtiden).
  • Styrning av belysning ska anpassas till befintliga system.
  • Elsäkerheten har hög prioritet.
  • I områden med detaljplan krävs bygglov för att installera fasadbelysning m.m. (PBL 8 kap. 3§).
  • Stolpar och övrig belysning ska placeras så att liftbilar kan komma åt för underhåll.


Senast uppdaterad 2018-04-16