3LB1.4 Gång och Cykel

De flesta rörelser i en stad sker till fots och med cykel. Det är viktigt att underlätta både korta och längre förflyttningar på gång- och cykelbanor – Lokalcykelnät, Pendelcykelnät och Övergripande cykelnät. Omgivningsljus fyller en viktig funktion då det möjliggör att se vad som pågår i ett större perspektiv. Balanserade kontraster skapar en bra avvägning mellan ljus och mörker, som gör att vi snabbare uppfattar förändringar i omgivningen, vilket ger ökad trafiksäkerhet.

  

   
Med visuell ledning menas att stråket ska vara tydligt definierat och uppfattas på ett naturligt sätt så att människor snabbt kan orientera sig mot sitt mål. Alla konfliktpunkter ska vara tydligt belysta och det ska vara möjligt att uppfatta vad som sker i omgivningen och få en översikt av aktuell trafiksituation. Det ska exempelvis vara överskådligt hur gång- och cykelbanan fortsätter efter en korsning liksom hur det ser ut kring andra konfliktpunkter på vägen. Gång- och cykeltunnlar ska ljussättas så att de upplevs trygga och att eventuella hinder framgår tydligt. Ljusnivån inne och utanför tunneln bör överensstämma och kontrasterna balanseras så att ögat hinner anpassa sig till de förändrade ljusförhållandena. Det ska sättas minst en stolpe i anslutning till tunnelmynningen, vilken gärna ska vara försedd med spotlights, som ger ett bra omgivningsljus innan man går in respektive kommer ut från tunneln. 

  

  
Där det är motiverat utifrån trygghetsaspekten ska tunnlar förses med belysning dygnet runt för ökad trygghet och säkerhet. Ett riktmärke kan vara att alla tunnlar som är längre än 20 meter ska förses med belysning dygnet runt. För att det ska kännas behagligare i mötet med andra människor ska en ljuskälla väljas som har god färgåtergivning. För bästa belysning bör reflektionen i väggar och tak utnyttjas och ljusa markbeläggningar väljas. Armaturer måste vara tåliga.

Tänk på:

  • Alla gång- och cykelvägar ska som grundprincip vara belysta.
  • Belysningen får inte skymmas av buskar eller träd (nu och i framtiden).
  • Sikten ska vara god vid tunnelmynningar.
  • Pendelcykelnätet ska ha ljuspunktshöjden på 5-6 meter.
  • Välj standardarmaturer med bra ljussläpp för att säkerställa vägledning.
  • Belysning ska vara vandaltålig och lätt att klottersanera, IK-klass 10.
  • Elsäkerheten har hög prioritet.
  • Stolpar och övrig belysning ska placeras så att liftbilar kan komma åt för underhåll.

 Senast uppdaterad 2018-04-16