3LB1.5 Evenemang

Tillfälliga ljusinstallationer i samband med evenemang är ett mycket effektfullt verktyg för att skapa stämningar och upplevelser. Det som skiljer en tillfällig ljusinstallation från en konstinstallation handlar bland annat om vem som äger frågan. Vid en konstinstallation med ljus är det konstnären som kommunicerar budskapet och är ansvarig för verkets budskap och estetiska utformning. Vid en tillfällig ljusinstallation vid ett evenemang står kommunen som avsändare samt är ansvarig för det som kommuniceras ut till allmänheten.

Staden ska vid om- och nybyggnad på allmänna ytor förbereda för medvetna ljusinstallationer exempelvis genom uttag på belysningsstolpar, alternativt med tomrör. Evenemangets början och slut skall vara avgränsat tidsmässigt, från ett dygn till ett år. Samtliga säkerhetskrav ska vara uppfyllda så att besökare och boende inte utsätts för fara.
 
Då en tillfällig ljusinstallation ska uppföras är det först och främst polistillstånd för upplåtelse av allmän plats som krävs. Tillstånd krävs även från trafikkontoret belysningsansvarig gällande montage, demontering och installation. Då installationen ska utföras på en fastighetsägares nät är det fastighetsägaren som ansvarar för att säkerhet, rekommendationer och lagar följs. Avtal ska skrivas med den part som svarar för elanläggningen och om fastighet eller annan konstruktion utnyttjas för montering. Då en ljusinstallation planeras finns det olika parametrar som måste beaktas. Här följer en kortfattad checklista:

  • Belysningen ska inte upplevas bländande i stadsrummet, inifrån verksamheter eller bostäder.
  • Ljusstyrkan ska anpassas till omgivande ljusnivå så att evenemangets belysning inte, på grund av markanta skillnader i ljusnivåe,r påverkar omkringliggande byggnader och platser negativt.
  • Ljusinstallation med dynamisk belysning ska anpassas så att flimmer och blink inte stör trafik eller omkringliggande aktiviteter.
  • Evenemanget ska ta hänsyn till kulturbärande platser vid utformning av belysning både i färg och form.
  • Installationen ska ske så att tredje person ej kan skadas.
  • Installation ska klara hårda vindlaster och stor nederbörd detta är viktigt att ta med i utvärderingen av ljusinstallationen så risk inte föreligger för 3:e man eller egendom.
  • Installationen ska följa anvisningar från Göteborg stad.

  

 

Tänk på:

  • Elsäkerheten ska prioriteras högt.
  • Vid anslutning till belysningsanläggning är det viktigt att kontrollera att det finns möjlighet till planerat effektuttag.
  • Tydliggör ansvarsgränser och gränssnitt under evenemangstiden samt vid montering, demontering och installation med den av trafikkontoret utsedda funktionsentreprenören.


Senast uppdaterad 2018-04-16