3LB1.7 Park och lekpark

En park ska ha en ljussättning som avtecknar det gröna rummet och dess entréer för att ge god överblickbarhet. Barn och vuxna ska på ett tryggt sätt kunna röra sig där efter mörkrets inbrott. Ljuset ska skapa rum med mjuka övergångar och små kontraster till mörkret i parken och de trygga stråk som leder genom. Stråkens ljussättning ska göra det möjligt att läsa av ansiktet på de människor du möter. Det ska klart framgå var parken och lekparken börjar och tar slut. Arbeta gärna med olika färgtemperaturer på ljuskällorna. På lekplatser kan gärna olika färger och färgväxlingar förekomma.

  

  
Genom att låta ljuset falla både på gångvägar och på omgivande träd och buskar skapas en mjukare övergång mellan ljus och mörker. Ögat bländas inte, mörkerseendet bevaras, parken blir lättare att överblicka och vi känner oss förhoppningsvis tryggare. Vi leds tydligare genom parken och hittar entréer och målpunkter. Genom belysning av parker och gröna promenadstråk på ett attraktivt sätt uppmuntras stadens invånare att vistas ute och röra på sig, vilket i förlängningen kan leda till bättre hälsa.

För att öka tryggheten i en park räcker det inte med att bara förbättra belysningen. Otrygghet kan uppstå exempelvis om det finns täta buskage, som kan skymma faror. Därför är det viktigt med en dialog med Park- och Naturförvaltningen. 


  

    
Lekfullhet och interaktivitet är nyckelord för att få lekplatser som erbjuder barnen möjlighet till trygg och stimulerande lek. Utformningen ska engagera till egna initiativ där barnen själva kan påverka och interagera med belysningen. Planera ljuset med blicksänkare, glöm inte att lekparken är en plats för barn. Genom att arbeta lekfullt med färger kan ”ljusmöbler” skapas på lekplatsen.

Tänk på:

  • Elsäkerheten ska uppfyllas.
  • Lekparken ska vara belyst i sin helhet så att det inte blir mörka partier där barn kan skymmas.
  • Styrning ska vara anpassad till befintliga system och programmerad så att möjlighet finns att släcka delar av belysningen.
  • Stolpar och övrig belysning ska placeras så att liftbilar kan komma åt för underhåll.


Senast uppdaterad 2018-04-16