3LB1.8 Konst

Offentlig konst ger människor möjlighet att uppleva staden på nya sätt. Konst kan beröra, stimulera, utmana och mana till eftertanke.
På vissa platser kan ljussättningen vara i samklang med ett konstverk och omgivande arkitektur, på andra platser kan ljuset kontrastera.

 
 

Om konst förstärks med ljus kan den uppfattas längre tid under dygnet och året och på så sätt spela en större roll i stadsmiljön. Det ska beaktas att all konst inte tjänar på ljussättning och belysning. Hänsyn ska tas till objektets egenart och konstnärens åsikt om verket ska respekteras. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ha dialog med konstnären och ansvariga för Göteborg Konst.

Konstverk som är en integrerad del av sin omgivning kräver en annan typ av ljussättning än fristående skulpturer mm. Den konstnärliga gestaltningen kan vara både i form av fast och tillfällig konst.

 

 

2013 införde kommunfullmäktige en 1%- regel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Regeln innebär att ett belopp motsvarande en procent av den beslutade byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, ska gå till konstnärlig utsmyckning. Det gäller vid nybyggnation, större om- och tillbyggnader av lokaler, bostäder samt offentlig platsmark (lekplatser,torg, parkområden och trafikplatser). Regeln gäller såväl kommunala förvaltningar som stadens helägda bolag. Kulturnämnden är processägare och uppföljningsansvarig.

Tänk på:

  • Elsäkerheten ska uppfyllas.
  • Viktigt att ta med vandalaspekten vid planering.
  • Fördelning av ansvar vad gäller konstföremål och ljus ska vara uppdelat innan färdigställande.
  • Tänk på hur ett konstverk skulle kunna användas av tredje man. Är det exempelvis klättervänligt. Viktigt att olycksrisker minimeras.
  • När den offentliga platsen är en trafikplats ska stor hänsyn tas till trafiksäkerhet och teknisk utformning.

 Senast uppdaterad 2018-04-16