Planering 

 

Texterna inom Teknisk Handboks planeringsdel är fortfarande under bearbetning. Vissa delar omfattas av trafikkontorets utvecklingsplanering, och kommer därmed att få en helt annan bredd än idag. Områden inom Allmänna anvisningar vilka det pågår ett utvecklingsarbete kring är bland annat; cykel, gående, belysning, beteende, godstransporter samt samordning med Gemensam Byggprocess. 

Vad det gäller Tekniska anvisningar pågår utvecklingsarbete vad det gäller vägmärken och vägmarkeringar samt korsningar.

Generellt gäller att textmassorna ska konsolideras så att de blir så lätt som möjligt att ta till sig budskapet.

Kontaktpersoner till Startsidans kontaktlista är också under framtagande.
           

Välkomna till den första versionen av Teknisk Handboks planeringsdel!


Hela processen, från tidig utredning till färdig bygghandling, och därefter förvaltande, är central. Planeringsdelen ingår därför som en första del i Teknisk Handbok. 

Trafikkontoret bevakar och utvecklar trafiksystemet samt medverkar aktivt i framtagandet av detaljplaner. Såväl i utvecklingen av trafiksystemet som i detaljplanearbetet ingår oftast framtagande av ett trafikförslag. Alla trafikutredningar och trafikförslag som tas fram av trafikkontoret bör ha samma kvalitet. Även synpunkter som kommer in, från exempelvis allmänheten och blir till ärenden på trafikkontoret, bör få en enhetlig behandling och en snabb återkoppling till kunden. Teknisk Handboks planeringsdel är ett verktyg för att hålla rätt kvalitet och enhetlighet på de tidiga skedena i processen, vilket är en kvalitetsgaranti även för de senare skedena.

Under Allmänna anvisningar ligger grundläggande material för att kunna göra en trafikutredning och under Tekniska anvisningar ligger förutsättningar för utformningen av trafikmiljön, som i stor utsträckningutgörs av olika mått för bredder och lutningar m.m. utifrån olika förutsättningar.

Allmänna anvisningar innefattar:

Kvaliteter - som utgör de kvaliteter som finns i TRAST, stadsmiljö(-karaktär), tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Det finns möjlighet att värdera projekt utifrån dessa förutsättningar - hur det ska göras är något som kommer att utvecklas i det kommande arbetet med TH.

Förutsättningar - innefattar de förutsättningar som, utöver de som nämns under Kvaliteter, ska beaktas vid trafikutredningar.

Grunddata - utgörs av hänvisning till olika typer av grunddata och hur de ska behandlas.

Lagar och föreskrifter - ger vägledning kring vilken lagstiftning som gäller för trafikmiljön och var och när vi måste beakta den.

Utredningar - presenterar olika typer av utredningar som görs i planeringsskedet för att så småningom få fram ett trafikförslag.

Planarbete - presenterar planprocessens olika delar och trafikkontorets medverkan i den.

Bygglov - omfattar såväl vad det är som är bygglovpliktigt som vilka typer av ärenden som trafikkontoret kan få förfrågningar, från handläggarna på bygglov, om.

  • Dokument