Kantstödsanvisningar

Här nedan redovisas vilka principer som ska följas vid val av kantstöd på befintliga gator respektive vid nyanläggning. För definition av kantsten och beskrivning av dess funktion samt val av höjd hänvisas till Projektering/Kantstöd(2L),  För kantstödsanvisningar i anslutning till gång- och cykelpassager och övergångsställen hänvisas till avsnitt Gång- och cykel/Gång- och cykelpassager/Övergångsställen.

Val av kantstöd på befintliga gator

Principer

Inom Vallgraven
Inom Vallgraven (område 1 och 2 på karta över centrala staden) används enbart granitkantstöd. Väster om Lilla Torget - Ekelundsgatan - Hvitfeldtsplatsen sätts råkantsten RV 4, då området inte har samma centrala karaktär som övriga delar inom Vallgraven. I övrigt skall gradhuggen faskantsten GF1 eller ramsten användas. För detaljer om typer av granitkantstöd med mera, se avsnitt Projektering/Kantstöd/Kantstöd av granit (2LA). I övrigt se avsnitt Markbeläggningar

I centrala staden utanför Vallgraven
Inom detta område används granitkantsten av typ som finns på aktuell gata eller på närliggande gator. Undantag görs för provisorier där spikat betongkantstöd kan användas. För typ av betongkantsten se vidare under avsnitt Projektering/Kantstöd/Kantstöd av betong (2LB).

Inom Stenstaden (område 4-16 på karta över centrala staden) ska kantstöden vara av granit och där det är breda gångbanor används företrädesvis ramsten.

Övriga staden
Den kantstödstyp som är typisk för grannskapet används normalt. Om arbetena innebär rivning av GF-kantsten och ramsten bör det övervägas om kantstenen ska bytas ut till RV 4 eller betongkantstöd på hela gatan. Byte görs i sådant fall enligt val av kantstödstyp vid nyanläggning enligt tabell nedan.

Val av kantstöd vid nyanläggning

Om kantstöd behövs för någon funktion, enligt avsnitt Projektering/Kantstöd(2L), välj enligt följande tabell

Kantstenens användning

Inom vallgraven

Centrala
staden

Övriga
staden

Västra
delen

Östra
delen

Utom
vallgraven

Västra
delen

Lokalgata / uppsamlingsgata
(inom vallgraven: även verksamhetsgata)

RV4

GF1/ram-
sten

GF1/ram- sten/RV4

Btg B

Lokalgata med ej kända blivande infarter
Refug med utsatt läge

*
RV4

*
GF1

*
GF1/RV4

Btg S
RV4

Cirkulationsplatser och svepytor för stora fordon
Se ritning 4558

*

*

RF4

RF4

Industrigata med svackfall
Industrigata utan svackfall

RV4
RV4

*
*

RV4
RV4/BtgB

RV4
Btg B

Gata i huvudnät ej gångbana
Gata i huvudnät gångbana

RV4
RV4

*
*

RV4
RV4

Btg D
Btg B

Cykelbana mot refug eller dylikt;
Runt träd i hårdgjord yta

RV6
RV6/storg

GF1
RV6/storg

GF1/RV6
RV6/storg

Btg C
RV6

Bussperrong

TK/GF1

TK/GF1

TK/GF1

Btg

D/TK/GF1

* Ej tillämpbar