2A Projekteringsuppdraget

Handlingar ska upprättas i enlighet med Teknisk Handbok, AMA systemet, Trafikverkets riktlinjer och krav samt generella allmänna riktlinjer för projektering enligt för branschen gällande regelverk. Avsteg och kompletteringar som gäller inom Göteborgs kommun framgår av innehållet i Teknisk Handbok.

Som underlag för projekteringen ska finnas trafikförslag, och/eller förstudie, där syfte och målsättning ska framgå.

Befintliga ledningar finns karterade hos respektive ledningsägare. Beställning av ledningsunderlag ska ske genom tjänsten "Kommunal Samlingskarta", se Samlingskartan (2AB).

Projektörens uppgift är att i möjligaste mån tillgodose olika intressenters önskemål. Sammanvägningar och prioriteringar ligger till grund för den färdiga projekteringen.

I samband med att detaljprojekteringen startar ska startmöte för projektering ske. Syftet är att klarlägga frågor om kvalitet, tidplan och kostnader.