2AA Projektgenomgång/startmöte

I samband med att detaljprojekteringen startar ska startmöte för projektering ske. Syftet är att klarlägga frågor om kvalitet, tidplan och kostnader.

 • Detaljplanen (redogörelse av SBK) / Trafikförslag (redogörelse av avd. Trafik.)
 • Verkens remissvar från eventuell samrådsremiss.
 • Projekteringsledaren beskriver projektets omfattning och preliminära avgränsning.
 • Ekonomiska förutsättningar för projektet.
 • Investeringar (redovisning av eventuella delfinansiärer).
 • Övriga förvaltningar och bolags planerade anläggningar.
 • Markfrågor, lösen, avtal och arrende (redogörelse av FK).
 • Projekteringstidplan.
 • Miljöplan (2CG1) (Massbalans, masshantering, material och kemiska produkter, tippar, matjordshantering, markmiljöundersökningar, gatstenshantering).
 • Arbetsmiljö (BAS-P), enligt  Arbetsmiljöplan (2CG2) 
 • Uppgifter från byggmästarna (projekteringsläget med mera).

 • Byggtider, husbyggen och markarbeten kvartersmark.
 • Genomgång och komplettering av Underlag kontaktlista (2AD1). 

 • Upphandlingsform (konkurrensupphandling eller enligt ramavtal entreprenad).

 • Bygghandlingens omfattningsnivå.
 • Kompletteringar av kartunderlag.
 • Klargör omfattning av geotekniska undersökningar. Inventera befintliga förhållanden, gjorda utredningar, fältundersökningar och åtgärder. (Inhämta uppgifter från Geoliggaren, SBK).
 • Omfattning av provtagning av vägkroppen sker i samråd med beställaren.
 • Behov av underhållsåtgärder i anslutning till projektet.