2AB Samlingskartan

Innan år 2005 och flera decennier tillbaka har Göteborgs kommun ajourhållit ett kartverk som gett en samlad information om alla ledningsägares ledningar under markytan inom gatu- och allmän platsmark samt kommunala ledningar inom privata markområden. Varje ledningsägare har i regel ett eget kartverk där de ajourhåller sina ledningar.

För att kunna erbjuda en sammanställd ledningsinformation med underlag ifrån respektive ledningsägare utvecklades 2005 en webbaserad funktion, där varje ledningsägare karterar sina ledningar och där en samlad ledningsinformation kan beställas för ett bestämt geografiskt område. Funktionen kallades Samlingskartan (SK) och trafikkontoret fick 2005 ansvaret för SK i samråd med Göteborg Energi samt Kretslopp och vatten baserat på ett beslut från Kommunstyrelsen. Liksom tidigare är syftet med SK att tillgängliggöra en samlad bild av ledningar under mark för användning i planerings- och projekteringsarbeten, lägesbegäran/tillstånd till nya ledningslägen etc. Information om SK med beställningshantering och avgifter finns på Samlingskartan - Göteborg Stad.

Den 1 februari 2013 har trafikkontoret, Kretslopp och vatten samt Göteborg Energi (nedan kallad kommunen) anslutit sig till den nationella tjänsten Ledningskollen (LK). Detta för att LK nu blivit en nationellt utbredd tjänst som Göteborgs kommun anslutit sig till. Det innebär att det är via LK som kommunen delger sitt ledningsunderlag från den 1 februari 2013. Till hjälp för att samla in ledningsinformation från LK samt att transformera, strukturera och sätta samman underlaget till en ledningskarta har Göteborgs kommun tjänsten Kommunal Samlingskarta (KSK).

Tjänsten KSK är avgiftsbelagd men frivillig att nyttja. Önskar kund istället beställa ledningsunderlag direkt från LK är detta möjligt via Ledningskollen. Där finns även möjlighet att se vilka ledningsägare som är anslutna till LK. För trafikkontorets del ska ledningsunderlag beställas via tjänsten KSK om inte annat är överenskommet med berörd uppdragsledare på trafikkontoret.
Om beställning av ledningsunderlag beställs direkt via LK ska koordinatsystem och lagerstruktur överensstämma med underlag från tjänsten KSK, se kart- och lagerinformation på Samlingskartan.

Av konkurrensmässiga skäl kan tjänsten KSK endast vara tillgänglig för Göteborgs kommuns förvaltningar och bolag samt deras underkonsulter.

Har ni några frågor så vänd er till ansvarig för kartverk, se Kartverk Underlag kontaktlista (2AD1)