2AC Dagordning projekteringsmöte

Dagordningen innehåller följande frågor:

 • Övriga förvaltningar och bolags planerade anläggningar.
 • Anslutningar av befintliga anläggningar (hus, vägar, ledningar), även utanför planområdet.
 • Spårsäkerhet.
 • Markfrågor, lösen, avtal och arrende (redogörelse av FK).
 • Gatu- och kvartersnamn (när beslut finns).
 • Projekteringstidplan.
 • Ekonomi projektering.
 • Kostnadsstyrning av projektet.
 • Kostnadsberäkning.
 • Miljöplan (2CG1) (Massbalans, masshantering, matjordshantering, markmiljöundersökningar, gatstenshantering, tippar, förorenade massor, material och kemiska produkter).
 • Arbetsmiljö (BAS-P) enligt  Arbetsmiljöplan (2CG2).
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) enligt  Omhändertagande av dagvatten (2AG1.1.1). Projekteringsledaren presenterar projektets behov av AD-ledningar.

 • Uppgifter från byggmästarna (projekteringsläget med mera).
 • Byggtider, gator och ledningar.
 • Byggtider, husbyggen och markarbeten kvartersmark.
 • Provisoriska anläggningar, till exempel fjärrvärmestation, buss- och spårvägshållplats.
 • Genomgång och komplettering av Underlag kontaktlista (2AD1). 
 • Samordning av konsultuppdrag, mätning och grundundersökning.

 • Projekteringsledaren beskriver och förankrar den Dokumentöversikt (2CF) och tekniska dokumentation enligt Relationshandlingar (2D), som ska gälla för projektet.
 • Projekteringsledaren beskriver och förankrar granskningsprocessen. Se Drift- och underhållsgranskning (2AJ) samt Samråd/information (2AD).
 • Kontrollera med projektledaren om det finns befintlig sten under asfalten (Se TK Mapinfo).
 • Finns befintlig sten på trafikkontorets förråd som kan användas?
 • Behövs kontakt med park- och naturförvaltningen tas?
 • Finns träd ska dessa värderas av park- och naturförvaltningen.

Projekteringsmöten hålls regelbundet efter behov fram till leverans av bygghandlingar.