2AE Rutiner för samordning i projektet

Projekteringsuppdragets omfattning

I ett uppdrag med markprojektering och trafikkontoret som beställare ingår, om ej annat avtalats, samordning av alla intressenter i och intill projektet.

I projekteringsuppdrag för trafikkontoret ingår att konsulten ska:

 • Upprätta och följa aktuell projekteringstidplan. Tidplanen upprättas i samråd med övriga intressenter så tidigt som möjligt och senast före första projekteringsmötet. Aktörernas övergripande aktiviteter och händelser ska redovisas samt övriga moment som är väsentliga för projektets genomförande såsom delleveranser, marklösen, bestämning av servislägen med mera. 
 • Informera berörda om förändringar.
 • I samråd med beställaren kalla intressenterna till projekteringsmöte.
 • Kontakta trafikkontorets ansvariga enligt Underlag kontaktlista (2AD1).
 • Ta fram gemensam Stomplan (2CE1.3) som underlag för övrigas projektering.

 • Upprätta plannyckel enligt Översiktsritning (2CE1.2). Då ett projekt kräver flera ritningar för att täcka projektytan upprättas en översiktsritning som benämns plannyckel. Uppläggning och antal stomplaner bestäms av det samordnade projektets deltagare. Kontrollera att alla blivande anläggningar täcks in. Ritningars innehåll (2CE1).
 • Samordna och placera övrigas anläggningar.
 • Beställa ledningsinformation över befintliga ledningar inom aktuellt område via tjänsten "Kommunal Samlingskarta", se Samlingskartan (2AB).
 • Upprätta gemensam Ledningsplan (2CE1.6). För att underlätta ledningsverken/bolagens projektering ska markkonsulten vara beredd att efter samråd med verk/bolagen även lägga in befintliga ledningar på stomplanen.
 • Tillse att respektive deltagande verk/bolag godkänner den färdiga ledningsplanen.
 • Distribuera den gemensamma godkända ledningsplanen till deltagande verk/bolag.
 • Tillse att trafikkontorets kontaktperson för spårsäkerhet godkänner de färdiga arbetsritningarna vid förändringar i och i närheten av spårområde. Godkännandet ska dokumenteras och bifogas bygghandlingen.
 • Vägutrustningsplan (2CE1.10) ska godkännas av trafikkontoret.
 • Papperskorg typ Robin ska inte tas med vid projekteringen utan anges endast som sidoentreprenör, se Papperskorg typ Robin (4A).
  Text har utgått.

Respektive verk/bolag godkänner läget av egna nya ledningar på ledningsplanerna. Särskild etikett ska användas för godkännandedatum (öppna dokumentet "Ritningsbeteckningar för byggritningar" se sid 9).

Avgränsning

Vid avgränsning av projektet, ta hänsyn till följande:

 • Angränsande detaljplan.
 • Angränsande projekt.
 • Provisoriska anslutningar.
 • Framtida planerade utbyggnader.
 • Samordning med arbeten på tomt- eller parkmark.
 • Upprustning av angränsande äldre anläggningar, till exempel förbättring av beläggning och belysning.
 • Uppdelning i etapper för att få tidsmässigt väl avgränsade delar med möjlighet till koncentration av arbetsinsatsen i såväl proj- som utbyggnadsskedet. (Vid arbeten med lång byggtid).
 • Projektets påverkan på befintlig vägvisning.

Projektets indelning

Om projektet ska finansieras via gatukostnadsuttag ska omfattningen bestämmas tillsammans med Fastighetskontoret.

Projekteringsmöte kallelse och dagordning 

När en preliminär avgränsning och tidplan är gjord kallas intressenterna skriftligen till projekteringsmöte. Vilka dessa är ska klarläggas i samråd med beställaren.

Här följer en lista på tänkbara aktörer och intressenter:

 • Trafikkontoret (TK), beställare.
 • TK:s ansvariga för upprättat trafikförslag (vid första projekteringsmötet och därefter vid behov).
 • TK:s ansvariga för kollektivtrafiksäkerhet och signaler.
 • Park- och naturförvaltningen.
 • Stadsbyggnadskontoret.
 • Fastighetskontoret.
 • Byggmästare, inklusive kommunala.
 • Göteborgs Stadsmuseum.
 • Kretslopp och vatten.
 • Göteborg Energi AB, elnät, gas, fjärrvärme, fjärrkyla samt GothNet (opto-kablar).
 • Fortum, elnät Södra skärgården och Askim.
 • Skanova (telekablar).
 • Swedgas.
 • TeliaSonera, Skanova acess AB.
 • Övriga ledningsägare som identifierats på samlingskartan.
 • Sopsug.
 • Räddningstjänsten.
 • Polisen.
 • Västtrafik.
 • Aktuell stadsdelsnämnd.
 • Externa och interna underkonsulter för till exempel.
  • gatubelysning

  • geoteknik

  • byggnadsverk

  • trafikmarkering, trafikinformation, tillfälliga trafikanordningar

  • trafiksignaler (el-proj)

  • komframkablar

  • spårväg

  • ytvärme

Förslag till Dagordning projekteringsmöte (2AC)