2AE1 Ledningsverk/bolag 

Ett flertal operatörer har ledningar i allmän platsmark. De vanligaste är TeliaSonera Skanova Access AB, Göteborg Energi, Kretslopp och vatten samt trafikkontoret. Övriga ledningsägare identifieras på samlingskartan.

Ledningskarta/samlingskarta beställs via samlingskartan.

Ledningsägares bestämmelser ska alltid följas. För de vanligaste förekommande ledningsägarna i Göteborgs Stad hänvisar vi till deras bestämmelser.

Nyanläggning av ledningar kräver tillstånd av trafikkontoret. En del av ledningsägarna har generella tillstånd.

Befintliga, ej idrifttagna ledningar, ska avlägsnas om detta är lämpligt. Vid påträffande av miljöfarliga ledningar som ej är i drift bör dessa alltid avlägsnas.

Utrymmet för ledningsförläggning är ofta mycket begränsat. Projekteringsledaren anger i samråd med ledningsägarna lägen för ledningarnas placering. El läggs normalt närmast tomtgräns (standard för Göteborgs Stad).

 

Normallägen för ledning i gatumark:

  • Måtten gäller endast för angivna dimensioner och brunn Φ1000. Vid andra dimensioner ändras avståndet i motsvarande grad. Kabelschakter anges med erforderligt utrymmesbehov.
  • Om gångbana gränsar till parkmark placeras belysningsstolparna utanför gångbanan, elkablarna kan flyttas med.
  • Placering av värmekulvert och sopsugsledning/-anläggning i körbana bör om möjligt undvikas. Om det finns separat gång- och cykelbana läggs ledningar i denna i första hand.
  • Placering av nedstigningsbrunnar inom körbanan för huvudgator och uppsamlingsgator bör om möjligt undvikas. Brandposter placeras endast i undantagsfall i körbana.