2AE1.5 Fjärrvärme

Vid lägesplacering kontrolleras särskilt att fjärrvärmekammarens betäckning går fri från kantsten och att erforderlig täckning över kammaren och kulvert erhålls samt att befintliga rännstensbrunnar omkopplas vid behov. Studera korsningar med vattenledningar och att utrymme finns för formsättning av föreslagen fjärrvärmeledning och kammare. Kontrollera placeringen av luftare. Täckningen för kulvert är normalt > 600 mm och för kammare > 500 mm.

Göteborg Energi, se länk.