2AF1 Material och kemiska produkter

Material

Byggvarudeklarationer ska finnas tillgängliga för samtliga byggvaror som föreskrivs. Deklarationerna ska vara på svenska och ej äldre än tre år.

PVC-plast och material innehållande särskilt farliga ämnen, till exempel Bisfenol A, som återfinns på ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen får inte föreskrivas utan att en produktvalsanalys har utförts och beställaren granskat och godkänt användningen.

Trummor och andra anläggningar som föreskrivs användas i vatten ska vara utformade eller placerade så att de inte utgör ekologiska barriärer. Konsulten ska i samråd med beställaren tillse att tillstånd för aktuellt vattendrag (vattenföretag) erhålls om så behövs.

Samtliga massor som hanteras ska redovisas till beställaren.

Kemiska produkter

Märkningspliktiga kemiska produkter som föreskrivs ska granskas och godkännas av beställaren ur miljösynpunkt. Innan ansökan skickas till beställaren ska den sökande dokumentera hur produktvalsprincipen har tillämpats genom att göra en produktvalsanalys. Säkerhetsdatabladen ska vara på svenska och ej äldre än tre år.

Förteckning över mängden förbrukade drivmedelssorter och mängderna av kemiska produkter som använts under projektet ska redovisas till beställaren senast två veckor före slutbesiktningen/färdigställandetiden, dock minst en gång per år, senast den 15 januari för föregående kontraktsår.

Övrig hantering av kemiska produkter ska ske i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad nr 65, "Säker lagring av kemikalier" och när det är tillämpligt även Miljöförvaltningens faktablad nr 37, "Kemikalielagring inom skyddsområde Göta Älv" samt Miljöförvaltningens faktablad nr 135, "Asfalt och tjärasfalt".

Farligt avfall

Farligt avfall ska identifieras, sorteras ut, mellanlagras säkert och lämnas till godkänd mottagare i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad 58 om farligt avfall.

Förorenade massor

Förorenade massor ska identifieras, sorteras ut, mellanlagras säkert och lämnas till godkänd mottagare i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad nr 73, "Miljöteknisk markundersökning" och Miljöförvaltningens faktablad nr 72, "Förorenade områden". 

Trä  

I de fall trä ska användas ska det komma från hållbart skogsbruk, verifierat av tredje part gentemot hållbarhetsstandard. Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) är exempel på sådana certifieringar.