2AG Gröna ytor

Park- och naturförvaltningen handhar, enligt sitt reglemente, skötsel av grönytor, planteringar och liknande som ligger inom trafikområde och gatumark. 

Vid ansökan om ledningsläge, se "Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg" (Blå boken)  pkt 2.1.2.4