2AG1 Projektering av gröna ytor

Målsättningen vid utformning av trafikfria ytor ska vara gröna ytor.

Hårdgörning ska göras enbart när erosionsproblemen ej går att bemästra på annat sätt eller då rationell skötsel av en grönyta ej kan ske. I det senare fallet bör i första hand skötselkraven sänkas och i andra hand utformningen ändras. Extremt torra/mörka ytor, till exempel under broar, hårdgörs.