2AG1.1.1 Omhändertagande av dagvatten

Bakgrunden till principen att det ska vara gröna ytor där så är möjligt är att regnvatten på hårdgjord yta oftast måste samlas upp via kantsten, brunnar och ledningar. Dessa åtgärder medför förutom stora kostnader även sänkning av grundvattenytan med sättningar som följd, uttorkning av vegetation i närheten samt erosions- och nedsmutsningsproblem där vattnet släpps.

Dagvatten ska om möjligt omhändertas lokalt (LOD). Rännstens- och dikesbrunnar ska förses med hål även i understycket och makadammagasin enligt ritning nr 363/93-5550. Det innebär till exempel att man undviker kantstöd som barriär mellan hårdgjord yta och grönyta. Mot trädplanteringar och buskytor bör dock inte regnvatten ledas om man befarar att det kan vara saltat vintertid. Alléträd i gångstråk och dylikt. ska förses med skyddande kantsten mot salt och mekaniska skador. Vid nyprojektering av träd bör man också se till att höja upp markytan något för att undvika att vatten leds dit.

En grönyta klarar normalt av att infiltrera vatten ifrån hälften så stor hårdgjord yta. Om detta ytförhållanden ej kan uppnås leds vattnet bort med kantsten, diken, brunnar med mera, om man inte väljer att anlägga ett fördröjningsmagasin.