2AG1.1.4 Schakt i trädens rotzon

Schakt i rotzonen kan inte alltid undvikas. När sådana ingrepp måste göras ska stor varsamhet iakttas. Krav på åtgärder ska beskrivas i bygghandlingarna.

Innan arbeten påbörjas, ska beställarens byggledare besiktiga ytor, vegetation och markutrustning. Vid kapning och beskärning av rötter ska snitten ligga rakt och jämt. Avslitning av rötter får ej förekomma. Grövre rötter (diameter = >50 millimeter) får ej kapas. Handschaktning ska utföras i anslutning till rotsystem. Rötter får ej utsättas för torka eller kyla (frosttorka). Vid friläggning av rötter ska rötterna täckas/skuggas med säckväv eller likvärdigt material. Täckningsmaterialet ska hållas fuktigt.

Maskinschaktning får ej ske innanför ett område 4 meter utanför trädkronans droppkant eller närmare än 4 meter från trädets rothals (om trädkronan är mindre än 3 meter). I vissa fall ska tunnling/tryckning av ledningen under rotsystemet utföras i samråd med ansvarig parkintendent.

Vid arbete på mjuka ytor ska anpassad schaktmaskinstorlek användas. Maskinval ska ske i samråd med park- och naturförvaltningens kontrollant.

Intilliggande träd och buskage ska skyddas med staket eller inbrädning under byggnadstiden se blad A4.

Vid träd, där markytan eventuellt kommer att belastas med upplag eller trafik ska lämpliga åtgärder vidtas för att undvika skador på marken se blad A4.

Skador på träd ska värderas och kostnadsregleras enligt Klaus Stritzke’s trädvärderingsmetod.

Återställandearbeten och ersättningsmaterial ska besiktigas och godkännas av byggledare.