2AG1.1.6 Placering av stolpar, träd och buskage

En målsättning för projektören ska vara att, med hjälp av lykt-, signal- och vägutrustningsplanerna, samordna stolpplaceringarna, för att minska "stolpskogen" så mycket som möjligt. Vid placering av belysningsstolpar respektive träd måste man dessutom se till att konflikter ej uppstår, på så sätt att trädkronorna hindrar ljusets spridning. Detta gäller både befintliga träd och nyplantering.

Plantering av lövträd vid spårområde bör begränsas med hänsyn till halkrisken i samband med lövfällningen.

I trafikytor finns ofta mängder av ledningar. Placeringen och sortval av träd ska ta hänsyn till dessa. En generell regel är att hålla 4 meter mellan trädplantering och VA-ledningar, men detta kan inte alltid hållas. Vid en konflikt får en avvägning göras. Man kan också arbeta med asymmetriska växtbäddar det vill säga med växtbädd utvidgad åt det håll ledningarna inte är placerade.

Buskar ska planteras så att de inte växer ut över trafikerad yta eller orsakar försämrad sikt. Se även under Trafiktekniska krav (2AG1.2). Mittskiljeremsa vid starkt trafikerad gata ska utformas med ca 0,7 meter bred hårdgjord "skyddszon" innan plantering tar vid.