2AG1.1.7 Växtkvalitet, växtval och plantering

Föreskrifter för växtkvaliteter

Växterna ska uppfylla fordringar och kvalitetskrav, med därtill hörande ändringar i:

 • Statens Jordbruksverks föreskrifter om trädgårdsväxters sundhet (SJVFS 2010:47 saknr. T42).
 • Statens Jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare (SJVFS 2010:3 saknr. T52).
 • Statens Jordbruksverks föreskrifter om växtskyddsavgifter mm (SJVFS 2009:13).

 • ”Kvalitetsregler för plantskoleväxter” (Del 1 & 2) utgiven av Gröna näringens riksorganisation (GRO)

  Kompletteringar till GRO:s ”Kvalitetsregler för plantskoleväxter”:
  • 3.3.1 Allmänt; fysiologisk kvalitet: Kvarvarande eller maskinellt borttagna blad får ej finnas på lövfällande buskar, rosor och träd.

  • 3.3.2 Beskärningar får ej vara täckta med till exempel lackbalsam.

  • 4.7.3 Färdig häck/längdmodul: Häcken ska vara uppbyggnadsbeskuren under odling.

  • 4.6 Klätterväxt som ska användas som marktäckare ska ej levereras med uppbindningsmaterial.

Växtval

Gatuträd som planteras ska hålla hög kvalitet. Standardstorlek bör vara träd med stamomfång 20-25 centimeter. Detta är ett riktvärde och varierar naturligtvis med trädarten. Ett träd som står intill bilväg ska kunna stammas upp till 4,6 meter efter ett antal år, ett träd intill en cykelbana ska kunna stammas upp till 3,2 meter och ett träd över en gångbana till 2,5 meter. Detta ska man ta hänsyn till vid val av trädslag.

Flerstammiga träd och träd med sidogrenar används med fördel i lägen längre från trafikytor, där yviga kronor kan tillåtas breda ut sig. Dessa kvaliteter har ofta lättare att etablera sig och får ett naturligare växtsätt. Standardstorlek på dessa bör vara topphöjd på 250 – 300 centimeter.

På parkeringsytor bör man undvika träd som ger upphov till så kallad honungsdagg (dropp som missfärgar lack på bilar).

Uppbindning av träd ska göras efter trädets storlek. De olika uppbindningarna finns beskrivna under Uppbindning, Träd och buskträd (3QH).

Störar ska vara obehandlade.

Växthantering

Uppbindningen tas normalt bort efter 2 växtsäsonger. Vid behov längre tid.

Växtmaterialet ska beställas i god tid eftersom vissa växter kan ha lång leveranstid.

Alla växter ska kontrolleras av besiktningsman vid leverans. Avrop ska ske i god tid före leverans. Plantskolan som levererar växterna ska ombesörja transporten till arbetsplatsen och ha ansvaret för växterna tills leverenskontrollen är färdig.

För lämplig planteringstid och planteringsanvisningar, se Planteringstid (3QB) resp. Planteringsanvisningar (3QC). För plantering av naturlika planteringar se Naturlika planteringar (3QG). Pil och poppel som används som amträd bör tas bort efter ca 8-10 år. Äldre träd kan orsaka stora sättningsskador på angränsande anläggningar.