2AG1.1.8 Angränsande områden

Olika slags områden, såsom trafikområde, allmän plats, tomt och så vidare. får trots att de gränsar till varandra och ska användas till samma saker ofta olika utformning och skötselklass. För att undvika att likartad yta i praktiken utan anledning byter utseende, måste projektören på bland annat projekteringsmöten medverka till att samverkan kommer till stånd med angränsande byggare och markägare.