2AG1.2 Trafiktekniska krav

Vid projektering av trafikfria ytor utmed gata och trafikled ska i första hand trafikens krav på fri sikt, fritt utrymme samt önskemål om bländskydd och optisk ledning tillgodoses.

Vid placering av stolpar och träd bör också nollvisionens intentioner, så som Trafikverket har beskrivit dem, beaktas.

Fri sikt

Inom de frisiktsområden som anges i VGU (Korsningar kapitel 6) får vegetation som når mer än 0,70 meter över köryta ej förekomma. Det är viktigt att välja mycket lågväxande växter eller gräs inom ovan angivna områden.

För spårväg gäller 150 meter stoppsikt vid horisontellt spår, (dimensionerande hastighet 60 km/h). Vid medlut ökas längden för stoppsikt. I anslutning till spår ska lövträd undvikas.

Fritt utrymme

Se regler för fri höjd och bredd som anges i VGU (Sektion tätort och landsbygd kapitel 2).

Minsta avstånd mellan vägkant och träd:

Gatutyp

Dim. hastighet

Nyplantering (m)

Bef. träd (m)

Lokalgata

30 km/h

1,5

0,8

Lokal-/uppsamlingsgata

50 km/h

3,0

1,5

 

I övrigt sätts träd utifrån vad som gäller angående räcke vid oeftergivligt föremål i räckesanvisningar, Vägräcken (2MA).