2AG1.6 Utformning av vegetationsytor

Dimensionering av vegetationsytor sker med hänsyn till:

  • typ av vegetationsyta
  • material i terrass
  • omgivande mark

Mycket viktigt vid anläggande av växtbäddar är att terrassbotten luckras och, vid risk för dålig dränering, att växtbädden dräneras. Luckringen görs med grävmaskin under blivande växtbädd för träd, så att man kommer ordenligt djupt (500 millimeter). För planterings- och gräsytor räcker en alvluckring ner till 200 millimeters djup. Ytlagret (växtjorden) får ej påföras förrän ytan avsynats och godkänts av beställarens ombud.