2AG1.6.1 Växtbäddar för träd

Växtbäddar för träd kan utföras på olika sätt, beroende på förutsättningarna. Det traditionella sättet att göra växtbäddar för ett träd, se bladen J3A, J4D, J4E och J4F. Även om växtbäddarna för träd är dimensionerade enligt typritningarna, ger de ett begränsat utrymme för rottillväxt. Trädens rötter söker sig alltså med tiden utanför växtbädden. Det är därför viktigt att ta hänsyn till omgivande mark vid val av växtbädd för träd.
 
Vid projektering ska stora och sammanhängande växtbäddar eftersträvas. Det bästa för träden är om de står i sammanhängande grönytor. Ska en gräsklädd och trädplanterad remsa byggas mellan gångbana och gata bör en överbyggnad göras i hela denna yta enligt principen 40 centimeter mineraljord under 60 centimeter mullhaltig växtjord, se blad J5. Skelettjord används endast där det är nödvändigt, under hårdgjorda ytor som ska vara körbara. Ytskiktet bör vara så genomsläppligt som möjligt. En växtbädd på minst 16 m2 och ett djup på 1 meter bör eftersträvas.