2AG1.6.2 Dimensioneringstabell för grönytor

Innan grönyta ska anläggas, måste tillräcklig dränering utföras.

Minsta totala tjocklek i millimeter, efter naturlig sättning, av växtjord och mineraljord som fukthållande lager.

Ex: 400 (300) = total överbyggnadstjocklek (varav mineraljord)

Typ av underlag Terrassmaterial enl. AMA anläggning 10

Exempel

Gräsmatta A-D

Äng A-C

Slåtteryta A-B

Bergmaterial 1)

Sprängsten

400 (300)

200 (150)

200 (150)

Grovjord

Kornstorlek > 2 mm

Halt 0,06/20 < 15 vikt-%

Halt 0,02/20 < 5 vikt-%

Lerfattig grusjord

Sandig grusmorän

300 (200)

100

50

Grovjord

Kornstorlek < 2 mm

Halt 0,06/20 < 15 vikt-%

Halt 0,02/20 < 5 vikt-%

Lerfri eller lerfattig sandjord

Grusig sandmorän

100

50/0 2)

50/0 2)

Finjord

Kornstorlek > 0,002 mm

Halt 0,06/20 > 40 vikt-%

Halt 0,002/20 5-15 vikt-%

Grusig/sandig siltjord

Lerig grus- eller sandjord

Siltig eller lerig sandmorän

100

50/0 2)

50/0 2)

Finjord

Kornstorlek < 0,02 mm

Halt 0,006/20 > 40 vikt-%

Halt 0,02/20 5-25 vikt-%

Lerig siltjord

Lättlera

Lerig siltmorän

100

0

0

Finkorniga moräner

Finjord med torrskorpekaraktär

Kornstorlek > 0,002 mm

Halt 0,002/20 25-40 vikt-%

Mellanlera

Lermorän

100

0

0

Finkorniga moräner

Finjord med torrskorpekaraktär 3)

Kornstorlek < 0,002 mm

Halt 0,002/20 20-40 vikt-%

Styv lera

Mycket styv lera

200 (100)

100

50

Finjord utan torrskorpekaraktär 3)

Halt 0,002/20 > 25 vikt-%

Mellanlera

Styv lera och

Mycket styv lera (Såplera)

400 (300)

200 (150)

200 (150)

Torv- och mulljord

 

1) Bergbank ska grovjusteras och tätas.

2) Önskar man en gräsyta med ängskaraktär sår man direkt i bef material med lämplig fröblandning.

3) Extra viktigt med dränering.

Typ av underlag

Terrassmaterial enl. AMA Anläggning 10

Exempel

Buskage

A-C

samt häckar

Rabatt-

rosor 3)

Träd och

buskträd

Bergmaterial 1)

Sprängsten

600 (200)

700 (200)

800 (300)

Grovjord

Kornstorlek > 2 mm

Halt 0,06/20 < 15 vikt-%

Halt 0,02/20 < 5 vikt-%

Lerfattig

grusjord

Sandig

grusmorän

600 (200)

700 (200)

800 (300)

Grovjord

Kornstorlek < 2 mm

Halt 0,06/20 < 15 vikt-%

Halt 0,02/20 < 5 vikt-%

Lerfri eller lerfattig sandjord

Grusig sandmorän

400

700 (200)

800 (300)

Finjord

Kornstorlek > 0,002 mm

Halt 0,06/20 > 40 vikt-%

Halt 0,002/20 5-15 vikt-%

Grusig/sandig siltjord

Lerig grus-

eller sandjord

Siltig eller lerig sandmorän

400

700 (200)

500

Finjord

Kornstorlek < 0,02 mm

Halt 0,06/20 > 40 vikt-%

Halt 0,002/20 5-25 vikt-%

Lerig siltjord

Lättlera

Lerig siltmorän

400

500

500

Finkorniga moräner

Finjord med torrskorpekaraktär

Kornstorlek > 0,002 mm

Halt 0,002/20 25-40 vikt-%

Mellanlera

Lermorän

400

500

500

Finkorniga moräner

Finjord med torrskorpekaraktär 3)

Kornstorlek < 0,002 mm

Halt 0,002/20 20-40 vikt-%

Styv lera

Mycket styv lera

600 (200)

700 (200)

800 (300)

Finjord utan torrskorpekaraktär 3)

Halt 0,002/20 > 25 vikt-%

Mellanlera

Styv lera och

Mycket styv lera (Såplera)

600 (200)

700 (200)

800 (300)

Torv- och mulljord

 

300

700 (200)

800 (300)

1) Bergbank ska grovjusteras och tätas.

3) Extra viktigt med dränering av dessa material