2AG1.6.3 Krav på jordmaterial

Jord som används för uppbyggnad av växtbäddar ska uppfylla nedan ställda krav, avseende kornstorleksfördelning, mullhalt, pH-värde och näringsinnehåll. Jorden ska vara fri från fleråriga ogräs och inte innehålla ospecificerade kompost- eller slamprodukter. Mineraljorden (som ligger i botten av gropen) ska vara så mullfattig som möjligt för att undvika anaerob nedbrytning. Då kan, för växterna, giftig sumpgas bildas.

För jorduppbyggnad i naturlika planteringar, se Naturlika planteringar (3QG).

Växtjord "standard"

För att godkännas som växtjord, "standard", måste jorden uppfylla följande kriterier:

Mullhalt

3-5 vikt%

kol/kväve-kvot <20

(OBS! 5 vikt% mullhaltiga ämnen motsvarar ca 25-50 volym%) 

pH-värde

6-7

 

ledningstal

1,5 - 4

 

fosfor

4-8

(AL-metoden)

kalium

8-16

(AL-metoden)

magnesium

4-8

(AL-metoden)

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva A, blad J1A.

Till växtjord ska i första hand befintligt jordmaterial användas. Saknas befintlig jord eller denna inte räcker till, ska jordmaterial från annat område användas.

För att användas till speciella växtmaterial uppblandas växtjorden med sand eller torv. Blandningsförhållandet varierar beroende på användningsområde:

  • Torvjord: 50% växtjord och 50% ogödslad torv, humifieringsgrad H4-H6.
  • Sandjord: 50% växtjord och 50% osorterad sand.
  • Perenner: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (12-18 vikts%) jord.
  • Urnor, sommarblommor: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (30 vikts%) jord.
  • Buskar: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (8-12 vikt%) jord.

Mineraljord "standard"

Denna mineraljord ska användas i växtbäddar för träd där skelettjord ej används.

För att godkännas som mineraljord, "standard", måste jorden uppfylla följande kriterier:

 

mullhalt

0

 

pH-värde

6-7

 

ledningstal

0,2-2

 

fosfor

5-10

(AL-metoden)

kalium

10-30

(AL-metoden)

magnesium

5-20

(AL-metoden)

 

Mekaniska sammansättningar enligt AMA Anläggning 10, tabell DC/2, grupp 12b, 13a och 13b. Alt siktkurva blad J1A

Ur AMA Anläggning 10:

Material i terrass och fyllningsmaterial till växtbäddens undre del för vegetationsyta indelas enligt tabell DC/2.

Tabell DC/2. Terrassmaterial samt fyllningsmaterial i växtbäddens undre del för vegetationsytor.

För benämning och indelning av material med hänsyn till kornstorleksfördelning, se begreppsförklaringar under "kornfraktion".

Mineral-typ

Benämningar
Berg- och jordmaterial

Halten av (vikt-%) x/y

Exempel på jordarter

2/
20 mm

0,063/
20 mm

0,002/
20 mm

11

Bergmaterial

 

 

 

Sprängsten

12

Stenmorän, grov- och blandkorning morän
Grovjord

 

 

 

Grus

12a

kornstorlek > 2 mm

> 50

< 15

<5

Lerfri eller lerfattig grusjord,
Sandig grusmorän

12b

kornstorlek < 2 mm

< 50

< 15

< 5

Lerfri eller lerfattig sandjord,
Grusig sandmorän

13

Fin och blandkornig
morän
Finjord

 

 

 

 

13a

kornstorlek > 0,02 mm

< 50

< 40

5–25

Grusig eller sandig siltjord,
Lerig grus- eller sandjord,
Siltig eller lerig sandmorän

13b

kornstorlek < 0,02 mm

< 20

> 40

5–25

Lerig siltjord, Lättlera
Lerig siltmorän

Utdraget ur AMA Anläggning 10 slut här.

Fukthållande lager

Som fukthållande lager används normalt mineraljord ”standard”.

Växtjord "skelett"

Denna växtjord ska användas i trädgropar där skelettjord används.

För att godkännas som växtjord, "skelett", måste jorden uppfylla följande kriterier:

 

Mullhalt

3-5 vikt%

kol/kväve-kvot <20

(OBS! 5 vikt% mullhaltiga ämnen motsvarar ca 25-50 volym%)

pH-värde

6-7

 

ledningstal

1,5 - 4

 

fosfor

4-8

(AL-metoden)

kalium

8-16

(AL-metoden)

magnesium

4-8

(AL-metoden)

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva B, blad J1B.

Mineraljord "skelett"

Denna jord ska användas i trädgropar där skelettjord används.

För att godkännas som mineraljord, "skelett", måste jorden uppfylla följande kriterier:

 

mullhalt

0

 

pH-värde

6-7

 

ledningstal

1,5-4

 

fosfor

5-10

(AL-metoden)

kalium

10-30

(AL-metoden)

magnesium

5-20

(AL-metoden)

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva B, blad J1B.