2AH Fornlämningar

Projektören ska för varje nytt projekt undersöka om fornlämningar berörs enligt "Lag (1988:950) om kulturminnen m.m".

Karta över fornlämningsområde; informationskarta GIS VG. Välj att öppna informationskartan.

I detaljplanen redovisas normalt om fornlämningar finns. Fornlämningarna markeras på byggritningarna.

Vid arbeten i befintlig detaljplan inom fornlämningsområde ska, om tvekan råder om fornlämning berörs eller ej, Göteborgs Stadsmuseum (kulturmiljöenheten) tillfrågas (till exempel om arbetet berör delar utöver den befintliga anläggningen eller om denna är äldre än 100 år).

Tillstånd för undersökning/urgrävning söks hos Länsstyrelsen av byggherren.