2AJ Drift och underhållsgranskning

Vid projekteringsuppdrag för trafikkontoret ska drift- och underhållsgranskning (D&U) samordnas av projektören och genomföras enligt nedan.

Föranmälan drift- och underhållsgranskning

Föranmälan ska ske via e-post till tkdok@tk.goteborg.se.

Dokumentöversikt i excel-format och översiktsritning i dwg-format (planritning) ska bifogas.

  1. Minst tre veckor innan granskningshandlingen skickas in, ska projektören föranmäla till TK-dok. I samband med att granskningshandlingen skickas in ska ett datum för att erhålla granskningssynpunkter (minst en vecka innan färdigställande av förfrågningsunderlaget) anges.
  2. TK-dok distribuerar granskningshandlingen till respektive driftgranskare. Driftgranskare utför granskningen.

  3. Respektive driftgranskare lämnar ifylld checklista till TK-dok, vilka sammanställs av TK-dok och skickas till projektören med kopia till beställaren. Projektören ska ha en lista med samtliga granskningssynpunkter senast enligt angivet datum i pkt 1.

  4. Beställaren tar beslut om vilka granskningssynpunkter som projektören ska ta hänsyn till och återkopplar till respektive driftgranskare.

  5. Förfrågningsunderlaget färdigställs.