2BC Lutningar och avvattning

Anvisningar för tvärfall och bortledande av ytvatten.

Ytvattnet måste effektivt bortledas från gatu- och vägområdet. Möjligheter till lokala vattensamlingar på körbanorna och GC-ytorna får ej finnas. Detta problem bör speciellt studeras i korsningar där körbanorna begränsas av kantstöd.

Ytvattnet får ej avledas till angränsande fastigheter eller områden som ej ligger inom vägområdet, såvida ej speciell överenskommelse träffas om detta. Hänsyn ska även tas till förväntad exploatering.

Omvänt får ej heller fastigheters ytvatten avledas via gatumark (äldre fastighet som av hävd har stuprörsutkastare kan dock ej tvingas koppla takvattnet till dagvattenservis).

Inkoppling bör lämpligen ske när befintliga AK-system byts till så kallat duplikatsystem av Kretslopp och vatten. Om detta inte är gjort och gatan ska byggas om, ska projektören för ombyggnaden ta initiativ till att inkoppling sker genom Kretslopp och vattens försorg. Stuprörsinkoppling, se standardritning 363/93-5551.