2BC3 Avvattning

Hållplatsers avvattning

Placera brunnar före och efter bussfickor, ej i ränndalen mot körbanan. Bussfickan ska luta 2,5 % från hållplatsen. Hållplatsperrongen lutas 2,0 % från körbanan/spåren om möjligt.

Tvärfall på kollektivtrafikhållplatser, se även standardritningarna 363/93-3530, -3531, -3533, 363/93-3590, -3591 och -3592.

Avvattning över slänt

Om kantstöd saknas avvattnas vägen via stödremsa, slänt till dike eller direkt till naturen vid släntfot. För att säkerställa god avrinning bör stödremsan hårdgöras med handutlagd asfalt med god lutning, se standardritning 363/83-4563. Detta för att gräs annars växer in i stödremsans krossmaterial och hindrar avvattningen. Vid breda vägrenar kan detta fortfarande slopas då vägrenen kan utgöra magasin vid kraftigt regn. Beakta alltid risken för erosionsskador, särskilt vid stor väglutning och dikeslutning. Placering av dikesbrunn ska utgå från en beräkning av nederbördsmängd enligt VVTK Väg och VV:s publikation "Hydraulisk dimensionering". Hänsyn tas till vattnets uppbromsning i diket.

Dikesbrunnar kringgärdas med erosionsskydd runt inlopp. I bostadsområden sätts gatsten i betong. I områden av landsbygdskaraktär hårdgörs dikesbrunnar med asfalt eller makadam, se standardritning 363/93-5550. Inloppet i dikesbrunnen placeras om möjligt 0,2 - 0,5 m lägre än dikesbotten.

Avvattning med rännstensbrunnar

Material och arbetsmetod enligt standardritning 363/93-5550. Om inget annat anges i mängdförteckning och på ritning, används denna brunn. Brunnen ingår i sortimentet hos våra vanliga leverantörer.

Regler:

 • Brunnarna placeras så att max 300 m2 hårdgjord yta avvattnas, inklusive eventuell avvattning av takyta. Avståndet i samma rännsten får dock vara högst 60 m.
 • Ingen yta ska luta mindre än 0,5 %.
 • Då stor risk för sättning föreligger bör ökning av tvärfallet övervägas.
 • Vid partier av minimilutningar ökar risken för vattenplaning.
 • Försök undvika lågpunkter genom ändring i profilen och dylikt. Om brunn i lågpunkt får vatten från flera håll kontrollera att inte ytan blir för stor. Om tänkt översvämning vid stopp leder till skador i omgivningen sätts två brunnar.
 • Sätt hellre en brunn för mycket än en för lite.
 • Undvik brunnar med sidointag och indragna brunnar med kantstöd på tre sidor. Fickorna samlar skräp och kan ej maskinsopas. Vid minsta sättning eller större lutning rinner vattnet förbi.
 • Placera brunnar uppströms övergångsställen och infarter.
 • Placera brunnar före och efter bussfickor, ej i ränndalen mot körbanan. Bussfickan ska luta 2,5 % från hållplatsen. Hållplatsperrongen lutas 2,0 % från körbanan/spåren om möjligt.
 • Placera brunnarna så att så lite vatten som möjligt rinner över körbanan vid övergångar med enkelsidigt tvärfall.
 • Lägg tvärfallet mot terrängen vid enkelsidigt fall så att vatten från terrängen inte rinner över körbanan.
 • Undvik att ansluta en brunn till en annan, särskilt vid nybyggnad.
 • Gör anslutningsledningen d=150 mm kort, max 10 m och anslut om möjligt vinkelrätt på AD-stammen, ej till nedstigningsbrunn (undantaget möjligen ändbrunn).
 • Kretslopp och vatten ska godkänna inkoppling på Kretslopp och vattens ledning. Anslutningar utan sandfång och vattenlås godkänns ej.
 • Betäckningen sätts cirka 20 mm under färdig yta, med tanke på framtida sättningar och uppfrysningar.
 • Se till att rännstensbrunnens galler hamnar tvärs färdriktningen för cykel/rullstol.