2BE1 Indelning av berg och jord i materialtyp

Materialtyp

Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive bergtyp  

Tilläggsvillkor

Exempel på jordarter

1

Bergtyp 1 och 2

2

Block- och stenjordarter samt grovkorniga jordarter

Organisk halt <2 vikt-%

Bl, St, Gr, Sa, sa Gr, gr Sa, Gr Mn, Sa Mn

3

Bergtyp 3 samt vissa blandkorniga jordarter

Finjordshalt < 30 vikt-%
Organisk halt < 2 vikt-%

si Sa, si Gr, si Sa Mn, si Gr Mn

4

Blandkorniga jordarter med hög finjordshalt

Finjordshalt > 30 vikt-%
Organisk halt < 2 vikt-%

si J, SI Mn

Finkorniga jordarter

Lerhalt > 40 vikt-%
Organisk halt < 2 vikt-%

Le, Le Mn

5

 Finkorniga jordarter, samtliga organiska mineraljordsarter

 Lerhalt < 40 vikt-% Organisk halt <6 vikt-%

 Si le, le Si, si Le, Si Mn, gy Le, dy Si, gy si Le 1)

6

Övriga jordarter inklusive organiska och mineraliska organiska jordarter

T, Dy, si Dy, Gy, le Gy, Mu, sa Mu, Le 1)

1)Tillägg gjorda av trafikkontoret