2BE5 Uppsamlingsgator

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 237.25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 

  • om k = 0
  • om A = 5%
  • om B = 1,3
  • om n = 20

Geotextil

Om förstärkningslagret enligt tabell är under 300 mm på geotextil får utläggning inte ske med lastbil. Bandfordon ska användas.
Om trafikering ska ske måste förstärkningslagret vara minst 300 mm och först packas.

GATA

Dim. trafikbelastning

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafik-klass

/

VVTK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

44)

5

65)

Lätt-
klinker

EPS

Uppsamlings-
gata U

1/max
0,5 x 10
6

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Bundet bärlager, 1 lager 3)

48

48

48

48

48

48

48

48

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

385

385

385

440

440

440

380

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

160

545

545

545

545

600

600

645


1) Utgår vid utläggning i ett skede.

2) Urschaktning vid lösa terrassytor Urschaktning (2BE2)
3) Krav enligt TBv/bel (3PA1), Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper

----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.

GATA

Dim. trafikbelastning

 

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafik-klass/

VVTK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

44)

5

65)

Lätt-
klinker

EPS

Uppsamlings-
gata U

1/max
0,5 x 10
6

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Bundet bärlager, 1 lager 3)

48

48

48

48

48

48

48

48

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

385

385

385

440

440

440

380

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

160

545

545

545

545

600

600

645

3) Krav enligt TBv/bel (3PA1), Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper

4) inkl. lera med cuk = >25 kPa

5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrassmaterial av lera med cuk = 10-25 kPa

----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.